YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 06.07.2004 Esas: 2004 / 5369 Karar: 2004 / 5636

İşyeri İhtiyacına Dayalı Tahliye Davalarında Mecurun Üstünlük Vasfı İleri Sürülmese de Mahkemece Re’sen Araştırılmalıdır.

Özet:

İşyeri ihtiyacı iddiasına dayalı tahliye davalarında ihtiyaç iddiasının samimi kabul edilebilmesi için kirada olan ihtiyaçlının ya tahliye tehdidi altında olması ya da kiralananın yapılacak iş için daha üstün nitelikte, hiç olmazsa çalışılan yerle eşdeğer vasıfta olması gerekir. Tahliye tehdidi hususu re’sen nazara alınamaz. Ancak üstünlük vasfı re’sen araştırılır. Bu yönde araştırma yapılmadan karar verilmesi hatalıdır.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, iktisap ve işyeri ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkeme istem gibi karar vermiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz olunmuştur.

İşyeri ihtiyacına ilişkin tahliye davalarında ihtiyaç iddiasının samimi kabul edilebilmesi için, kirada olan ihtiyaçlının ya tahliye tehdidi altında bulunması veya kiralananın yapılacak iş için daha üstün nitelikte, hiç olmazsa çalışılan yerle eşdeğer vasıfta bulunması gerekir. Tahliye tehdidinin varlığı ileri sürülmemişse mahkemece bu husus resen araştırılamaz. Ancak üstünlük vasfı ileri sürülmese de resen araştırılır.

Olayımızda, davacı vekili müvekkilinin halen kiralamış olduğu başka bir dükkanda halı ticareti yaptığını, kiralananda da aynı işi yapacağını ileri sürerek davasını açmış, tahliye tehdidi altında olduğunu iddia etmemiştir. Bu durumda mahkemece yukarıdaki esaslar doğrultusunda halen faaliyette bulunulan yer ile kiralananda uzman bilirkişiler aracılığıyla mukayeseli keşif yapılıp üstünlük vasfının araştırılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, bundan zühul olunarak noksan inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 06.07.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.