YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 18.01.2016 Esas: 2015 / 8902 Karar: 2016 / 211

İtirazın İptali – Faturaya Dayalı Alacak Uyuşmazlığında Faturalar ve Davacının Kendi Defterlerindeki Kayıtlar Tek Başına Mal Tesliminin İspatı İçin Yeterli Değildir.

Özet:

Davacı, satış nedeni ile ödenmemiş olan alacağının tahsili için başlattığı icra takibine yönelik itirazın iptali talebinde bulunmuştur. Davacı satıcı, mal teslimini kanıtlamak zorundadır. Davacının kendi defterlerindeki kayıtlar dayanak belge ile doğrulanmadığı sürece mal teslimi hususunda tek başına delil olarak kabul edilemez. Mahkemece, ispat yükünün davacıda olduğu kabul edilerek, davacının teslime ilişkin kanıtları toplanıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, davalının müvekkilinden satın ve teslim alıp , ticari defterlerine işlediği malların bedelini ödemediğini, borcun tahsili için başlatılan takibin davalının itirazı üzerine durduğunu belirterek, davalının itirazının iptali ile % 20’dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin davacıdan aldığı önceki malların bedelini ödediğini, dava konusu 22 adet fatura konusu malların ise müvekkiline teslim edilmediğini, müvekkilinin avans olarak alınan maldan fazla ödediği parayı geri ödememek isteyen davacının, kötü niyetli olarak dava konusu takibi yaptığını savunarak, davanın reddini ve davacı aleyhine %20 kötü niyet tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, benimsenen bilirkişi raporuna göre davacının ticari defter ve kayıtlarında 2012 yılına ait faturalı satışlardan dolayı davacının, davalıdan 6.609,87 TL alacaklı olduğunun tespit edildiği, davalı, davacı tarafından delil olarak dayanılmış olmasına rağmen ticari defter ve kayıtlarını ibrazdan kaçındığından HMK’nın 222. maddesi uyarınca davacı tarafın ticari defter ve kayıtlarının içeriğine itibar edildiği gerekçesi ile, davanın kısmen kabulüne, …’nün … sayılı dosyasında davalının itirazının iptali ile takibin 6.609,87 TL alacak ile bu alacağa takip tarihinden itibaren avans faizi uygulanmak suretiyle devamına, fazlaya ilişkin talebin reddine, hüküm altına alınan alacağın % 20’si oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, faturadan kaynaklanan satış nedeni ile alacağın tahsili için başlatılan icra takibine yönelik itirazın iptaline ilişkindir. Davacı satıcı, mal teslimini kanıtlamak zorundadır. Davada münhasıran karşı tarafın defterlerine dayanılmamıştır. Davacının kendi defterlerindeki kayıtlar dayanak belge ile doğrulanmadığı sürece mal teslimi hususunda tek başına delil olarak kabul edilemez. Mahkemece, ispat yükünün davacıda olduğu kabul edilerek, davacının teslime ilişkin kanıtları toplanıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken; eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda belirtilen sebeplerle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin harcın temyiz edene iadesine, 18.01.2016 günü oybirliği ile karar verildi.