YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 09.11.2016 Esas: 2015 / 12329 Karar: 2016 / 6553

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye – Kira Sözleşmesine ve İmzaya İtiraz Etmeyen Borçlu Kiracının İtiraz Ettiği Miktarı Açıkça Belirtmeksizin Aylık Kira Miktarına Yaptığı İtiraz Geçerli Değildir.

Özet:

Davacı, kira alacağının tahsili için başlatılan icra takibine yönelik itirazın kaldırılması ve tahliye talebinde bulunmuştur. Borçlu-kiracı itirazında; borcu olmadığını ve takipte kira bedellerinin yanlış hesaplandığını bildirmiştir. Takibe dayanak yazılı kira sözleşmesine ve imzaya açık ve kesin olarak itiraz etmeyen kiracının itiraz ettiği miktarı açıkça belirtilmeksizin aylık kira miktarına yaptığı itiraz geçerli değildir. Çünkü borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun, itiraz ettiği miktarı açıkça göstermesi gerekir. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır. 

İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir.

Mahkemece, uyuşmazlığın yargılamayı gerektirdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen 03/11/2011 başlangıç tarihli bir yıl süreli yazılı kira sözleşmesi konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede aylık kiranın 650- TL olduğu, her ayın ilk 10 günü içinde peşin ödeneceği kararlaştırılmıştır.

Davacı alacaklı 03/11/2014 tarihinde başlattığı icra takibi ile 2014 yılı 5.-10. ayına ilişkin dönem kira alacağı 5.054,00 TL’sı ile 146,87 TL işlemiş faiz alacağının tahsilini talep etmiştir.

Davalı borçlu yasal süresindeki itirazında; borcu olmadığını ve takipte kira bedellerinin yanlış hesaplandığını bildirmiştir.

Davalı işbu itirazında; takibe dayanak yazılı kira sözleşmesinin varlığına, sözleşmedeki imzasına açık ve kesin olarak itiraz etmediğinden taraflar arasındaki kira ilişkisi ve takibe konu kira alacağı miktarı kesinleşmiştir.

İİK’nun 62/4. maddesine göre borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır. Davalı borçlu aylık kiranın miktarına karşı çıkmış ise de itiraz ettiği miktarı açıkça göstermediğinden miktara itiraz etmemiş sayılır.

Bu durumda mahkemece, işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, kira sözleşmesinde iki farklı kira artış oranına yer verildiği, yıllık hangi oranla artış yapıldığını belirlemenin mümkün olmadığı, hangi artış oranının uygulanacağının yargılamayı gerektirdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK’nun 428 ve İİK’nun 366. maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 09.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.