İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU

ESAS NO                    : 20../…

DAVACI                    :

VEKİLİ                      : Av. …

DAVALI                     :

VEKİLİ                      : Av. …

KONU                        : Davacı iddia ve davalı savunmaları, toplanan deliller ve dosya içeriği incelenerek, 01.03.2016 tarihli ara karar uyarınca hazırlanan bilirkişi raporudur.

 • İDDİA VE TALEP

Davacı vekili, 24.02.2015 tarihli dava dilekçesi ile özetle; davacının, davalı işyerinde 05.08.2010 tarihinde çalışmaya başladığını, ancak SGK giriş kaydının 20.08.2010 tarihinde yapıldığını, davacının 20.09.2014 tarihinde evlendiğini ve 25.09.2014 tarihinde 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi uyarınca, evlilik sebebiyle iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talebinde bulunduğunu yazılı olarak bildirdiğini, kıdem tazminatının davacıya ödeneceğinin söylenmesine rağmen, herhangi bir ödeme yapılmadığını, davacının ayrıldığı tarihte aylık net ücretinin 1.400 TL olduğunu, davacının ayrıldığı tarih itibariyle son brüt ücretinin ise 1.950 TL olduğunu iddia ederek 8.000 TL kıdem tazminatı alacağının tahsilini istemiştir.

 • SAVUNMA VE CEVAP

Davalı vekili, 02.04.2015 tarihli cevap dilekçesi ile özetle; davacının 20.08.2010 tarihinde çalışmaya başladığını, davacının davalı şirketten net 850 TL ücret aldığını iddia ederek davanın reddini istemiştir.

 • TESPİT OLUNAN HUSUSLAR

Celp ve ibraz olunan belgeler

 1. Dava dilekçesi ekinde, para makbuzlarının, evlilik cüzdan suretinin sunulduğu,
 2. Cevap dilekçesi ekinde, işe giriş ve çıkış bildirgesinin, banka ödeme tablosunun sunulduğu,
 3. Beşiktaş SGM yazı cevabında, davacının hizmet dökümünün, işe giriş ve çıkış bildirgelerinin gönderildiği,
 4. Garanti Bankası yazı cevabında, davacının hesap hareketlerinin gönderildiği,
 5. Genel-İş Sendikası yazı cevabında, sekreter olarak çalışan bir kimsenin aldığı ücret konusunda bilgiye sahip olunmadığının bildirildiği,
 6. Sosyal-İş Sendikası yazı cevabında, davacının alabileceği ortalama emsal net ücretin 1.700 TL olabileceğinin bildirildiği tespit edilmiştir.

Tanık Beyanları

 1. Davacı tanığı …, 08.02.2015 tarihli duruşmada; “2010-2014 yılları arasında davacı ile çalıştığını, kendisinin finans ve muhasebe müdürü olduğunu, davacının sekreter olduğunu, davacıyı, kendisinin işe aldığını, davacının evlenip Ankara’ya yerleştiğinden dolayı kendi isteği ile işten ayrıldığını, dosyada yer alan ve şu an gösterilen para makbuzlarını düzenleyenin kendisinin olduğunu, bu para makbuzlarındaki imzanın davacı Ahu’ya ait olduğunu, davalı şirkete açmış olduğu tazminat davası olduğunu” beyan etmiştir.
 2. Davalı tanığı …, 13.01.2016 tarihli duruşmada; “2014 Temmuz ayı ile 2014 Kasım ayına kadar yaklaşık 4 ay kadar davacıyla birlikte çalıştığını, davacının sekreter olduğunu, kendisinin muhasebe müdürü olduğunu, davacının evlenip Ankara’ya yerleşeceğini söylediğini, ondan sonra da istifasını verdiğini, evlendiğinden dolayı ayrılacağını, tazminat alacağını bildirdiğini, bundan dolayı iş akdinin sona erdiğini” beyan etmiştir.
 3. Davalı tanığı …, 01.03.2016 tarihli duruşmada; “muhtemelen 2011 ile 2014 yılları arasında davacıyla çalıştığını, hatırladığı kadarıyla evlendiğini, şehir değiştirdiğini, bu sebeple işinden ayrıldığını, ancak kendisi mi ayrıldı şirket mi ayırdı, bilgisinin olmadığını” beyan etmiştir.
 • HİZMET SÜRESİ

Davacı vekili, davacının 05.08.2010-25.09.2014 tarihleri arasında davalı şirkette çalıştığını iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının 20.08.2010 tarihinde çalışmaya başladığını iddia etmiştir.

SGK Hizmet Dökümünün incelenmesinde, davacının 20.08.2010-25.09.2014 tarihleri arasında 1077460 işyeri sicil numaralı davalı işyeri çalışanı olarak kuruma bildirildiği tespit edilmiştir.

Tanıklar, davacının hizmet süresi yönünden beyanda bulunmamışlardır.

Bu durumda, davacının hizmet süresinin, 20.08.2010-25.09.2014 tarihleri arasında toplam 4 yıl 1 ay 7 gün olduğu tespit edilmiştir.

 • ÜCRET

Davacı vekili, davacının ayrıldığı tarihte aylık net ücretinin 1.400 TL olduğunu, davacının ayrıldığı tarih itibariyle son brüt ücretinin ise yaklaşık olarak 1.950 TL olduğunu iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının davalı şirketten net 850 TL ücret aldığını iddia etmiştir.

Davacı tanığı …, dosyada yer alan ve şu an gösterilen para makbuzlarını düzenleyenin kendisinin olduğunu, bu para makbuzlarındaki imzanın davacı Ahu’ya ait olduğunu, davalı şirkete açmış olduğu tazminat davası olduğunu beyan etmiştir.

Genel-İş Sendikası yazı cevabında, sekreter olarak çalışan bir kimsenin aldığı ücret konusunda bilgiye sahip olunmadığının bildirildiği, Sosyal-İş Sendikası yazı cevabında, davacının alabileceği ortalama emsal net ücretin 1.700 TL olabileceğinin bildirildiği tespit edilmiştir.

Bu durumda, nihai değerlendirme ve takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının son ücretinin, taleple bağlı kalınarak, net 1.400,00 TL brüt 1.955,17 TL olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

 • DEĞERLENDİRME VE HESAPLAMA

Dosya kapsamı tetkik edildiğinde, taraflar arasındaki ihtilafın, davacının, iş akdini haklı nedenle feshedip etmediği, bu doğrultuda davacının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı hususlarında olduğu tespit edilmiştir.

Kıdem tazminatı alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacının 20.09.2014 tarihinde evlendiğini ve 25.09.2014 tarihinde 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi uyarınca, evlilik sebebiyle iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talebinde bulunduğunu yazılı olarak bildirdiğini, kıdem tazminatının davacıya ödeneceğinin söylenmesine rağmen, herhangi bir ödeme yapılmadığını iddia etmiştir.

Davacının işten ayrılış kodunun 13 (Kadın işçinin evlenmesi) olarak seçildiği tespit edilmiştir.

1475 sayılı İş Kanununun yürürlükte olan 14. Maddesinin 5. Fıkrası ile “…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi…hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.” hükmü düzenlenmiştir.

Bu durumda, taraf beyanları doğrultusunda, davacının iş akdinin haklı nedenle feshettiği ve kıdem tazminatına hak kazanacağı kanaati ile hesaplama yapılacaktır.

1475 sayılı İş Kanunu madde 14 esaslarına göre davacının toplam hizmet süresi 4 yıl 1 ay 7 gündür. Davacının son brüt ücreti 1.955,17 TL’dir. Fesih tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı: 3.438,22 TL

Brüt Ücret               Toplam
1.955,17 TL x 4 yıl = 7.820,68 TL
1.955,17 TL / 12 ay x 1 ay = 162,93 TL
1.955,17 TL / 365 gün x 7 gün = 37,50 TL
+ ____________
Toplam Brüt = 8.021,11 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 60,88 TL
____________
Net Kıdem Tazminatı Alacağı   = 7.960,23 TL
 • SONUÇ

Dosyada bulunan delillerin takdir ve değerlendirilmesi Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının, dava konusu edilen dava dilekçesindeki talepleri,

Talep Hesaplanan
Kıdem Tazminatı Alacağı 8.000,00 TL 7.960,23 TL

olarak hesaplanmış olup, Sayın Mahkemeye saygıyla sunarım.24.06.2016

Hesap Bilirkişi

Gökmen Ergür