YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 21.05.2017 Esas: 2017/322 Karar: 2018/4817

Kambiyo Senedi – Bono – Borca İtiraz – Takibin Durdurulması

Özet:

Kambiyo senedine dayanan takipte borca karşı yapılan itirazın kabulü halinde takibin durdurulmasına karar verilmelidir. Takibin iptaline yönelik hüküm doğru değildir.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

YARGITAY  KARARI

Alacaklı tarafından bir adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçlunun, takip konusu senedin, işe girerken “Şirketle Satış Temsilcisi Arasındaki Sözleşme” kapsamında verilen teminat senedi olduğunu ileri sürerek takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, itirazın reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyizi üzerine Dairemizce; itirazın kabulü gerektiğinden bahisle mahkeme kararının bozulduğu, mahkemece Dairemizin bozma ilamına uyularak istemin kabulü ile borçlu hakkındaki takibin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Borçlunun, takip dayanağı senedin sözleşme nedeniyle verildiğine yönelik başvurusu, borca itiraz niteliğindedir. Borca itiraz hakkında uygulanması gereken İİK’nun 169/a maddesinin 5. fıkrasında; “İtirazın kabulü kararı ile takip durur” hükmüne yer verilmiştir.

Mahkemece, borçlunun borca itirazı kabul edildiğine göre, İİK’nun 169/a-5. maddesi uyarınca takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, hükmün belirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından, kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile … 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 30/11/2016 tarih ve 2016/528 E. – 2016/791 K. sayılı kararının hüküm bölümünün 1. bendinde yer alan; “takibin iptaline” sözcüklerinin karar metninden çıkarılmasına, yerine “takibin durdurulmasına” sözcüklerinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.