YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 01.03.2005 Esas: 2004 / 14199 Karar: 2005 / 1870

Kasko Sigortası Karşı Araçtaki Hasarı Değil Sigortalıya Ait Araçtaki Hasarı Teminat Altına Alan Bir Sigorta Türüdür.

Özet:

Dava, trafik kazası sonucu oluşan hasar nedeniyle tazminat talebine ilişkindir. Kasko sigortası, bir mal sigortası türü olup sigortalı araçtaki hasar ve ziyanı karşılar. Başka bir anlatımla, anılan sigorta, karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Eldeki davada, davalı sigorta diğer davalının kasko poliçesini yapmıştır. İhtiyari mali mesuliyet sigorta teminatı da verilmediğinden davalı sigorta aleyhindeki davanın husumetten reddi gerekir.

Taraflar arasında görülen Cumayeri Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03.04.2003 tarih ve 2000/80-2003/17 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı R. Sigorta A.Ş. vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 01.03.2005 gününde davalı R. Sigorta A.Ş. avukatı E.D. gelip, davalı avukatı tebligata rağmen gelmediğinden, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraf avukatı dinlenildikten sonra, bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti, bu noksanlıkların giderilerek dosyanın gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A.A. tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili, davacı E’ye ait tomrukların taşındığı davacı M’ye ait, diğer davacının sürücüsü olduğu aracın davalıların malik ve sigortacısı olduğu araç ile çarpışması sonucu davacı tarafa ait araç ve içindeki tomrukların yandığını, olayda davalı tarafa ait araç sürücüsünün tam kusurlu olduğunu ileri sürerek, araç hasarı nedeniyle 5.000.000.000.-TL’nin davalılardan alınıp davacı M’ye verilmesini, tomrukların zarar bedeli olan 1.029.860.368.-TL ile davacıların kazanç kaybı nedeniyle 1.000.000.000.-TL’nin davalı limited şirketten tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı R. Sigorta A.Ş. vekili, diğer davalı şirkete ait aracın müvekkili şirkete kasko sigorta poliçesiyle sigortalı olup, müvekkilince düzenlenen poliçede ihtiyarı mali mesuliyet poliçe teminatı verilmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkeme bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, dava konusu olayda davalı tarafa ait araç sürücüsünün tam kusurlu olduğu, davalı limited şirkete ait aracın diğer davalı R. sigorta A.Ş.’ne sigortalı olduğu gerekçesiyle, 3.179.860.368.-TL’nin olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı R. Sigorta A.Ş.’nin poliçe limitiyle sorumlu olmak üzere davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı R. Sigorta A.Ş. vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, davalı R. Sigorta A.Ş.’ne kasko sigorta poliçesi ile sigortalı aracın neden olduğu trafik kazasında, davacıların maliki olduğu araç ve içindeki tomrukların hasarlandığı iddiasına dayalı tazminat istemine ilişkindir.

Türk Ticaret Kanunu’nda ayrıca düzenlenmemiş olan kasko sigortası, bir mal sigortası türü olup, TTK’nın 1278’inci maddesi hükmü uyarınca sadece sigorta ettirenin değil, sigortadan faydalanan kimsenin yahut eylemlerinden hukuken sorumlu oldukları kimselerin kusurlu davranışlardan kaynaklanan ve araçta meydana gelen hasar ve ziyaı karşılayan bir sigorta türüdür. Başka bir ifade ile, kasko sigortası, karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına almaktadır. Davacılar tarafından dosya sunulan poliçe, davalı R. Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenen ve diğer davalı F. U. Nak. Tic. Ltd. Şti’ne ait 34 XXX 27 plakalı araca ait kasko sigorta poliçesidir. İşbu poliçede ihtiyari mali mesuliyet sigorta teminatı da verilmediği, 34 XXX 27 plakalı araca ait zorunlu trafik sigorta poliçesinin ise davalı R. Sigorta A.Ş. tarafından değil, dava dışı K. Sigorta A.Ş. tarafından düzenlendiği anlaşıldığından, davalı R. Sigorta A.Ş. aleyhinde açılan davanın husumet nedeniyle reddedilmesi gerekirken, kabulü doğru görülmemiş, hükmün davalı sigorta şirketi yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı R. Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı R. Sigorta A.Ş. yararına BOZULMASINA, takdir edilen 400.00 YTL duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 01.03.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.