YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

Tarih: 06.02.2013 Esas: 2012 / 18-547 Karar: 2013 / 209

Kat Malikinin Kendisine Ait Bağımsız Bölümde Merkezi Isıtma Sistemini İptal Ederek Kombi Sistemi Kurup Kullanması Kat Mülkiyeti Kanunu’na Aykırılık Oluşturur.

Özet:

Davacı site yönetim kurulu vekili, kat malikleri genel kurul toplantısında ısınma için merkezi sistem kararlaştırılmasına rağmen davalının bağımsız bölümünde değişiklikler yaparak merkezi sistemden ayrılıp ferdi ısınmaya geçtiğini ileri sürerek kombi sisteminin kal’i ile eski hale iade talebinde bulunmuştur. Kat malikleri ana taşınmazın ortak yerlerinde kendi başlarına değişiklik yapamazlar. Kat malikleri, ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek suretiyle ortak giderleri ödemekten kaçınamazlar. Bir ana taşınmazda hem merkezi ısıtma hem de ferdi ısıtmanın bir arada bulunmasına olanak yoktur. Kat malikinin kendisine ait bağımsız bölümde merkezi ısıtma sistemini iptal ederek ferdi ısınma sistemini kullanması 634 Sayılı Kanuna aykırılık oluşturur. Açıklanan nedenlerle, davalıya ait bağımsız bölümdeki ısıtma sisteminin merkezi sisteme dönüştürülmesine ilişkin talebin kabulü gerekir.

Taraflar arasındaki “Eski hale iade, kal, iptal” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sivas 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce davaların reddine dair verilen 12.11.2009 gün ve 2008/32 E., 2009/1241 K. sayılı kararın incelenmesi asıl davanın davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 21.06.2010 gün ve 2010/1974-9323 sayılı ilamı ile;

(…Temyize konu esas davada davacı vekili, dava dilekçesinde 04.03.2006 günlü kat malikleri kurul toplantısında ısınma için merkezi sistem, banyo ve mutfakta bireysel doğalgaz kullanımının kararlaştırılmasına karşın davalının bağımsız bölümünde değişiklikler yaparak merkezi sistemden ayrıldığını, ferdi ısınmaya geçtiğini, ortak kömür parasını ödemediğini belirterek davalıya ait bağımsız bölümde ısınma amaçlı olarak kurulan kombi sisteminin kal’i ile eski hale dönüştürülmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece davalının ferdi ısınma sistemine geçmesinin merkezi ısınma sistemine zarar vermediği, merkezi sisteme herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığından söz edilerek davanın reddine karar verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasası’nın 42. maddesi hükmüne göre ortak kaloriferli ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesi kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri kararla yapılır.

Kat malikleri kurulunca bu konuda alınan 04.03.2006 günlü kararla ısınmanın merkezi sistemle devam etmesi, banyo ve mutfaklarda bireysel kullanım kararlaştırılmıştır.

Bir anataşınmazda hem merkezi ısıtma hem de ferdi ısıtmanın bir arada bulunmasının söz konusu olamayacağı, Kat Mülkiyeti Yasası’nın 20. maddesi (c) bendi hükmü gereği ortak ısıtma için yapılan harcamalardan kimsenin bağışık tutulamayacağı da göz önünde tutularak esas davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir…) gerekçesi ile hükmün bozulmasına karar verilerek dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Temyiz Eden: Asıl davacı vekili.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Asıl dava eski hale iade, kal; karşı dava kat malikleri kurulu kararının iptali istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davalının 3627 ada 6 nolu parselde B Blok 15 no.lu meskenin maliki olduğunu, sitede merkezi sistemle ısıtma sisteminin bulunmasına rağmen, davalının dairesinde ferdi ısınma sistemi kurarak doğalgazla ısındığını, bu durumun Kat Mülkiyeti Kanunu’na aykırı olduğunu ileri sürüp, davalının ısıtma sistemin merkezi sisteme dönüştürülmesini, kombi sisteminin kal’ini istemiştir.

Davalı vekilinin 03.03.2006 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptaline ilişkin açtığı karşı dava mahkemece reddedilmiş olup, davalı tarafından temyiz edilmediğinden buna ilişkin karar kesinleşmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, kat mülkiyeti kurulu olan sitenin, alınan karar doğrultusunda merkezi sistemle ısınmasına karşın, davalının ferdi ısınma sistemi olarak doğalgaz kombi kullanımının doğru olup olmadığı, ferdi ısınma sisteminin, merkezi ısınma sistemine dönüştürülmesi isteminin kabulünün gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Bilindiği üzere 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca; kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Aynı kanunun 15. md.sinin (c ) bendinde ise; kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Somut olaya bakıldığında; dava konusu 3627 ada 6 nolu parsel üzerinde dört blokta 1 bodrum, bir zemin, 8 dükkanlı, 8 katlı 64 daireli kargir apartman bulunduğu, kat mülkiyetinin 1997 yılında kurulduğu, davalının B Blok 15 nolu bağımsız bölümün maliki olduğu, sitenin merkezi sistemle ısındığı, kat malikleri kurulu tarafından sitenin ferdi ısıtma sistemi ile ısıtılmasına ilişkin bir karar alınmadığı, 04.03.2006 tarihli kat malikleri kurulu kararı ile merkezi ısıtmaya devam edilmesi ve sadece banyo ve mutfakta bireysel doğalgaz kullanımı yönünde karar alındığı anlaşılmaktadır.

Bilirkişi tarafından düzenlenen 09.07.2009 tarihli bilirkişi raporundan anlaşıldığı üzere, davalı kendi dairesinde merkezi sistemle irtibatı sağlayan boruları iptal etmek suretiyle kombi sistemi kurdurarak ferdi ısınma sağlamaktadır.

Ne var ki, bir anataşınmazda hem merkezi ısıtma hem de ferdi ısıtmanın bir arada bulunması olanaklı değildir.

Öte yandan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesinde düzenlenen, “…Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir” hükmü gözetildiğinde, davalının bağımsız bölümü içerisinde bulunan kombinin kal’inin söz konusu olmayacağı da açıktır.

Hal böyle olunca, yukarıdaki açıklama da gözetilerek, davalıya ait bağımsız bölümdeki ısıtma sisteminin merkezi ısıtma sistemine dönüştürülmesine ilişkin asıl davanın kabulü gerektiğini belirten bozma ilamı yerindedir.

Açıklanan nedenlerle, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen özel daire bozma kararına bozma ilamındaki ve yukarda ilave edilen gerekçelerle uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Asıl davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının özel daire bozma kararında gösterilen ve yukarıda eklenen nedenlerden dolayı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesinin atfı dikkate alınarak HUMK’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, aynı kanunun 440. maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 06.02.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.