YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 13.12.2004 Esas: 2004 / 9575 Karar: 2004 / 9485

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali İstemli Dava Tüm Kat Maliklerine Karşı Açılmalıdır; Yönetim Kurulu ve Yöneticiye Husumet Yöneltilemez.

Özet:

Kat malikleri kurulu kararının iptaline ilişkin davalarda husumet, davaya konu karara olumlu oylarıyla katılmış olan tüm kat maliklerine yöneltilmelidir. Bu nevi davalar, yönetim kurulu veya yönetici aleyhine açılamaz. Açıklanan husus nazara alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Dava dilekçesinde karar iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dava, 11.09.2003 günlü kat malikleri kurulu kararının iptali istemine ilişkin olup, yönetici aleyhine açılmıştır.

Dosyaya getirtilen belgelerden, özellikle tapu kayıtları içeriğinden davalı gösterilen yönetici O’nun ana taşınmazda kat maliki olmadığı anlaşılmaktadır.

Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesi uyarınca kat malikleri kurulu kararlarının iptali istemiyle açılan davada husumet, davaya konu karara olumlu oylarıyla katılmış olan tüm kat maliklerine ve doğrudan kendilerine yöneltilmesi gerekir. Yönetim kurulunun, bu bağlamda yöneticinin tüzel kişiliği olmadığından böyle bir davada yönetime husumet yöneltilemez. Davalı gösterilen kişi ana taşınmazda kat maliki de olmadığına göre davanın husumet yönünden reddine karar verilmesi gerekirken işin esasına girilerek kat malikleri kurulu kararının iptali yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.