YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 29.04.2019 Esas: 2018/7532 Karar: 2019/7010

Kat Maliklerinden Her Biri, Kapıcı Giderlerinden, Yönetim Planında Veya Kat Malikleri Kurulunca Verilmiş Bir Kararda Başka Türlü Bir Hüküm Bulunmadıkça Diğer Kat Malikleri İle Birlikte Eşit Olarak Sorumludur.

Özet:

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20/a. maddesi hükmüne göre kat maliklerinden her biri, kapıcı giderlerinden (ücret, sigorta pirimi, kıdem tazminatı vs.) yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumludur. HGK’nun 03.10.2001 tarih ve 2001/18-642 E. – 2001/662 K. sayılı kararında da benimsendiği üzere, bu sorumluluk borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir.

MAHKEMESİ : Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlular aleyhine başlatılan, destekten yoksun kalma ve manevi tazminat ilamına dayalı, ilamlı icra takibinde; davacı borçluların, eşit olarak sorumlu olmalarına rağmen ilamda bu hususun belirtilmediği, iş kazasının 13.02.2008 tarihinde meydana geldiği, hakkın doğum tarihi olan bu tarihte malik olan kişilerin sorumlu olabileceği, … dışındaki davacıların taşınmazlarını kaza tarihinden sonra iktisap ettikleri nedeniyle icra emrinin iptalini talep ettiği, ilk derece mahkemesince, dayanak ilamda eski yeni malik ayrımı yapılmadığı, tazminatların kat maliklerinden tahsiline karar verildiği, hüküm kısmının yorum yoluyla belirlenemeyeceği nedeniyle şikayetin reddine karar verildiği, kararın borçlular vekilince istinaf edildiği, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. HD tarafından istinaf isteminin kabulü ile ilamda taraf olmayan kat maliklerine icra emri gönderilmesinin ilamlı takip hükümlerine uygun olmadığı, borcun doğduğu tarihte kat maliklerinin kim olduğunun yargılamayı gerektirdiği, bu durumda ancak ilamsız takip yapılabileceği gerekçesiyle takibin iptaline karar verildiği, davalı alacaklı vekilinin temyiz isteminde bulunduğu anlaşılmıştır.

Destekten yoksun kalma ve manevi tazminat ilamı nedeniyle alacaklı, 634 Sayılı Yasa’nın 35. maddesine göre site yönetimi hakkında takip yapabileceği gibi, aynı kanunun 20. maddesi uyarınca da takibe konu borcun yasal sorumlusu olan kat malikleri hakkında da takip yapabilir. Bir diğer ifade ile alacaklının bu konuda seçimlik hakkı bulunmaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20/a. maddesi hükmüne göre kat maliklerinden her biri, kapıcı giderlerinden (ücret, sigorta pirimi, kıdem tazminatı vs.) yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumludur. HGK’nun 03.10.2001 tarih ve 2001/18-642 E. – 2001/662 K. sayılı kararında da benimsendiği üzere, bu sorumluluk borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir.

Somut olayda, Apartman yönetiminin taraf olarak gösterildiği ve kat malikleri aleyhine verilen dayanak karar nedeniyle başlatılan ilamlı takipte, yukarıda belirtilen yasa hükümleri uyarınca; alacaklının kat malikleri ya da yönetici aleyhine takip başlatmak konusunda seçimlik hakkı bulunduğu ve iş kazası tarihindeki maliklerin, yönetim planında veya kat malikleri kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, eşit sorumlu olduklarının kabulü ile, mahkemece iş kazasının yaşandığı 13.02.2008 tarihi itibarıyla, malik listesinin getirtilmesi ve o tarihteki maliklerin tespit edilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz isteminin kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin 12.12.2016 tarih ve 2016/168 E. – 2016/185 K. sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 29/04/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.