YARGITAY 20.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 03.12.2018 Esas: 2017/3492 Karar: 2018/7794

Kat Mülkiyeti Kanunu – Ortak Gider Payı – Gecikme Tazminatı Başlangıcı

Özet:

İcra takibine konu alacağın dayanağının kat malikleri kurul kararı olduğu anlaşılmakla yukarıda bahsedilen KMK’nın 20. maddesinin 2. fıkrasına göre, ortak giderden payına düşeni ödemeyen davalının geciktiği günler için ödemekle yükümlü bulunduğu gecikme tazminatının başlangıcının açıkça tespiti gerekir; buna göre dava konusu ortak giderin dayanağını oluşturan kat malikleri kurulu kararına davalı katılmışsa karar tarihi, kararın alındığı toplantıya katılmamışsa bu kararın kendisine tebliğ edildiği veya başka bir biçimde borcunu öğrendiği tarih, nihayet hakkında açılan icra takibi nedeniyle ödeme emrinin tebliğ edildiği tarih başlangıca esas alınmalıdır. 

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava dilekçesinde; aidat alacaklarının tahsili için davalı aleyhine … 8. İcra Müdürlüğünün 2015/84650 sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığı, davalının takibe itirazı sonucu takibin durduğu, itirazın iptali, takibin devamı, davalı aleyhine % 20 icra inkar tazminatı istenilmiştir.
Mahkemece; takibe konu alacağın site aidat gideri olduğu, davalının bu giderden sorumluluğunun kabul edilmesi için yapı ruhsatının alınmasının şart olmadığı, KMK’nın 20. maddesine göre davalının bu ödemeden sorumlu olduğu, müteahhit ile yaptıkları anlaşma sadece kendileri arasında dava konusu edilebileceği, davacı site yönetimi açısından bu anlaşmanın hüküm ifade etmeyeceği ve bu suretle dosya içerisinde yer alan bütün bilgilerle 13.03.2016 ve 06.05.2016 tarihli bilirkişi raporları bir bütün olarak değerlendirildiğinde davanın kısmen kabulüne; davalının … 8. İcra Müdürlüğü’nün 2015/84650 sayılı icra dosyasına yaptığı itirazın 13.800.-TL asıl alacak, 1.909.-TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 15.709.-TL yönünden itirazının iptali ile asıl alacağın takip tarihinden itibaren Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi 2 f, 14/01/2007 tarih, 5711 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile aylık %5 gecikme tazminatı uygulanmasına, asıl alacak üzerinden hesaplanan % 20 icra inkar tazminat miktarı olan 2.760.-TL’nin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, ortak gider alacaklarının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir.

634 sayılı KMK’nın 20. maddesinde; Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Yine Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesine göre ise gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde; … 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 2011/1640 E. – 2012/ 287 K. sayılı kararı ile davalının 2011 yılı aidat borçlarının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itirazın iptali davasında davanın kısmen kabulüne karar verildiği, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 2013/10049 E. – 2013/11509 K. sayılı ilamı ile onanmasına hükmettiği anlaşılmıştır.

Somut uyuşmazlıkta icra takibine konu alacağın dayanağının kat malikleri kurul kararı olduğu anlaşılmakla yukarıda bahsedilen KMK’nın 20. maddesinin 2. fıkrasına göre, ortak giderden payına düşeni ödemeyen davalının geciktiği günler için ödemekle yükümlü bulunduğu gecikme tazminatının başlangıcının açıkça tespiti gerekir; buna göre dava konusu ortak giderin dayanağını oluşturan kat malikleri kurulu kararına davalı katılmışsa karar tarihi, kararın alındığı toplantıya katılmamışsa bu kararın kendisine tebliğ edildiği veya başka bir biçimde borcunu öğrendiği tarih, nihayet hakkında açılan icra takibi nedeniyle ödeme emrinin tebliğ edildiği tarih başlangıca esas alınmalıdır. Mahkemece, yukarıdaki esaslar gözetilerek davalının aidat borcunu öğrendiği günün açıkça belirlenmesi, icra takibinden önce öğrenmediğinin tespiti halinde öğrenme tarihinden, bu durumun tespit edilememesi halinde ise gecikme tazminatının ödeme emrinin tebliğinden itibaren başlatılması gerekirken; mahkemece, bu konuda yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 03/12/2018 günü oy birliğiyle karar verildi.