YARGITAY 20.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 10.12.2018 Esas: 2017/2392 Karar: 2018/8038

Kat Mülkiyeti Kanunu – Site Yöneticisi

Özet:

Kat Mülkiyeti Kanununun 36. maddesinde belirtilen defterleri tutmak ve belgeleri saklamakla görevli olan ve aynı Kanunun 39. maddesi hükmüne göre, yöneticiliği döneminde elde ettiği gelirler ile yapılmış giderlerin hesabını vermekle yükümlü bulunan yöneticinin zimmetinde kalan ortak para bulunup bulunmadığı, tuttuğu defterler ve sakladığı belgelerin incelenmesi sonucunda saptanabileceğinden; bunun için davalının yöneticiliğe seçildiği tarihte kendisine devredilmiş olan ortak para ile o tarihteki borç ve alacakların tutarı, yöneticiliği döneminde toplanan avanslar ve yapılan harcamaların miktarları belirlenip gelir ve giderlere ilişkin olarak alınan makbuz, belge, fatura, fiş vs. evrak ayrıca varsa taraflardan sorularak ilgili yerlerden getirtilip yönetimce yapıldığı iddia edilen işlemlerle ilgili masraflarının tespiti amacıyla gerektiğinde yerinde denetimi yapılarak, yapılan imalat ve yönetim giderlerine ilişkin masrafların tespiti açısından mahallinde keşif yapılmak suretiyle bilirkişiye inceletilmeli davacının şahsen yaptığı harcama olup olmadığı araştırılarak; fatura, belge ve banka kayıtlarının doğruluğu bir bütün halinde mali müşavir bilirkişiye incelettirildikten sonra davalının ödemesi gereken bir meblağ bulunup bulunmadığı tam olarak tespit edilip alınacak uzman bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme sonucu gelir ve gider farkı üzerinden karar verilmesi doğru görülmemiştir. 

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davalının … Sitesinin 07.08.2011 tarihli olağan genel kurul toplantısında site yönetim kurulu başkanı olarak seçildiğini, sitenin 2011-2012 yılı bütçesi ve hesaplarının genel kurul tarafından 15.07.2012 tarihli genel kurulda ibra edildiğini ve davalının aynı tarihli genel kurul toplantısı ile yeniden 2012-2013 yılları için aynı yetkilerle yönetim kurulu başkanı olarak tekrar seçildiğini, 18.03.2013 tarihli oturumda site genel kurulu tarafından 2012-2013 yılı hesaplarının incelenmesi sonucunda bir takım usulsüzlüklerin tespit edildiğini, eski yönetim kurulu başkanı olan davalının bir takım bilgi ve belgeleri sunmadığının tespit edildiğini beyanla bilirkişi tarafından yapılacak inceleme sonucunda, tespit edilecek olan ve davalı eski yönetici tarafından site hesaplarına iade edilmesi gereken bakiye tutarın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece davacının davasının kabulü ile, 2.280,65.-TL gelir-gider farkının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden davalının eski yönetici olduğu ve yeni yönetim tarafından davalının zimmetinde kaldığı iddia edilen yönetim gelirinin tahsiline ilişkin dava açıldığı anlaşılmıştır.

Mahkemece öncelikle dava konusu sitenin tüm bağımsız bölümlerini gösterir tapu kaydı ve yönetim planı celp edilmelidir.

Kat Mülkiyeti Kanununun 36. maddesi uyarınca yönetici, ana taşınmazın yönetimiyle ilgili tüm gelir ve giderleri yöntemince tutulacak deftere işlemeye ve giderlerin belgelerini bir dosyada saklamaya mecbur ise de, Kat Mülkiyeti Kanununun 36. maddesinde belirtilen defterleri tutmak ve belgeleri saklamakla görevli olan ve aynı Kanunun 39. maddesi hükmüne göre, yöneticiliği döneminde elde ettiği gelirler ile yapılmış giderlerin hesabını vermekle yükümlü bulunan yöneticinin zimmetinde kalan ortak para bulunup bulunmadığı, tuttuğu defterler ve sakladığı belgelerin incelenmesi sonucunda saptanabileceğinden; bunun için davalının yöneticiliğe seçildiği tarihte kendisine devredilmiş olan ortak para ile o tarihteki borç ve alacakların tutarı, yöneticiliği döneminde toplanan avanslar ve yapılan harcamaların miktarları belirlenip gelir ve giderlere ilişkin olarak alınan makbuz, belge, fatura, fiş vs. evrak ayrıca varsa taraflardan sorularak ilgili yerlerden getirtilip yönetimce yapıldığı iddia edilen işlemlerle ilgili masraflarının tespiti amacıyla gerektiğinde yerinde denetimi yapılarak, yapılan imalat ve yönetim giderlerine ilişkin masrafların tespiti açısından mahallinde keşif yapılmak suretiyle bilirkişiye inceletilmeli davacının şahsen yaptığı harcama olup olmadığı araştırılarak; fatura, belge ve banka kayıtlarının doğruluğu bir bütün halinde mali müşavir bilirkişiye incelettirildikten sonra davalının ödemesi gereken bir meblağ bulunup bulunmadığı tam olarak tespit edilip alınacak uzman bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme sonucu gelir ve gider farkı üzerinden karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 10/12/2018 günü oy birliği ile karar verildi.