YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 11.10.2004 Esas: 2004 / 5184 Karar: 2004 / 7080

Kat Mülkiyeti Kurulduktan Sonra Daha Önce Malikler veya Halefleri Arasında Kullanım Şekline İlişkin Yapılmış Sözleşmeler Geçerli Kabul Edilemez.

Özet:

Dava, tapuda mesken olarak kayıtlı yerin işyeri olarak kullanılması nedenine dayalı müdahalenin önlenmesi ve eski hale getirme talebine ilişkindir. Kat mülkiyeti kurulmadan önce malikler arasında veya onların halefleri tarafından kullanım şekline ilişkin yapılmış sözleşmeler kat mülkiyeti kurulduktan sonra geçerli kabul edilemez. Açıklanan nedenlerle davanın kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile redde karar verilmesi isabetsizdir.

Dava dilekçesinde meni müdahale ve eski hale getirme, karşı dava dilekçesinde hakim müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi, karşı davanın ise kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davacı (karşı davalı) vekili tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı F. vekili dava dilekçesinde tapu kaydına göre mesken nitelikli olan bağımsız bölümünü davalı N’nin işyeri olarak izinsiz kullandığını ileri sürerek bu yere müdahalenin önlenmesi ve eski hale getirilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı tarafça açılıp birleştirilen davada da davalı (karşılık davacı) vekili, kat mülkiyetine geçilmeden önce 1981 yılında taşınmazın önceki malikleri arasında yapılan sözleşmede taşınmaz üzerindeki yapının zeminindeki 2 nolu bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılmasının kararlaştırıldığı ileri sürülerek tapu kaydında mesken olarak gösterilen bu yerin niteliğinin tapuda işyeri olarak değiştirilmesini ve davalının buna muvafakat etmesinin haklı nedene dayalı olmadığından muvafakatının hakim müdahalesi yoluyla sağlanmasını istemiştir.

Mahkemece irtibatlı görülen her iki dava bileştirildikten sonra yapılan yargılama sonunda asıl davanın reddine, birleştirilen davada ise davacı-karşılık davalının, halefi önceki malik tarafından verilen muvafakata rağmen dava konusu yerin işyerine dönüştürülmesine karşı çıkmasının iyi niyet kurallarıyla bağdaşmayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasası’nın 13. maddesi hükmüne göre kat mülkiyetinin kurulması taşınmazın maliki veya tüm paydaşlarının tapu memuru huzurunda, aynı yasanın 12. maddesi uyarınca hazırlanmış belgeler esas alınmak suretiyle düzenlenecek sözleşme üzerine tapuda tescil ile gerçekleşir. Kat mülkiyetine geçişten sonra taşınmaz ve üzerindeki yapının tabi olacağı hükümler kat mülkiyetine esas alınarak onaylı proje, bağımsız bölümlerin niteliklerini de gösteren liste, yönetim planı ve diğer belgelere göre belirlenir. Kat mülkiyeti kurulmadan önce malikler arasında veya maliklerin halefleri tarafından belirtilen bu hususlara ilişkin olarak yaptıkları farklı sözleşmeler artık geçerli olamaz.

Dosyada bulunan 1981 tarihli olup mahkeme kararına dayanak yapılan sözleşmede öngörülen hususlar yukarıda belirtildiği üzere 22.07.1991 tarihinde kat mülkiyeti tesis edildiğinde hak sahiplerinin iradesiyle yeniden düzenlenmekle önceki sözleşme geçerliliğini yitirmiştir.

Bu durumda mahkemece kat mülkiyeti kuruluşundan sonra dava konusu olup, tapuda mesken niteliğinde kayıtlı bulunan bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılmasına diğer malikin muvafakatı bulunmadığı gözetilerek Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19. maddesi hükmüne aykırılık oluşturan kullanım nedeni ile asıl davada davalının müdahalesinin önlenmesine ve bu yerin tapu kaydına uygun meskene dönüştürülmesine karar verilmek gerekirken bu davanın reddi ve ayrıca yukarıda açıklanan nedenlerle birleştirilen davada hukuka uygunluk ve haklılık bulunmadığından bu davanın da reddine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle kabulü yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.