YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 25.01.2016 Esas: 2015 / 3136 Karar: 2016 / 335

Kira Alacağı – İtirazın İptali – Yemin Teklifi İspat Yükü Kendisine Düşmeyen Tarafa Yapılır; İspat Yükü Altında Olan Davalının Borçlu Olmadığına İlişkin Yemin Etmesi Hukuki Sonuç Doğurmaz.

Özet:

Davacı, kira alacaklarının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yönelik itirazın iptali talebinde bulunmuştur. Yemin teklifini ispat yükü kendisine düşen taraf, ispat yükü kendisine düşmeyen tarafa yapabilir. Somut olayda mahkemece, ispat yükü kendisine düşen davalı kiracıya ödeme konusunda yemin hakkı hatırlatılmış ise de davalı yemini karşı tarafa yöneltmemiş, davalı-kiracı borcu olmadığına ilişkin olarak kendisi yemin etmiştir. Bu yemine dayanılarak dava reddedilemez. Davalı kiracıya yöntemine uygun olarak davacı alacaklıya yemini yöneltip yöneltmeyeceği sorulmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. 

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan itirazın iptali davasına dair karar, davacı ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kira alacağından dolayı başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm, davacı vekili ile vekalet ücretine yönelik olarak davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, sözlü kira sözleşmesine dayanarak 11.10.2011 tarihinde başlattığı icra takibi ile aylık 320 Euro’dan 2009 yılı Kasım ayı ile 2011 yılı Ekim ayları arası toplam 7.680 Euro kira bedeli için takip başlatmış, davalı kiracı süresinde yaptığı itirazında ve yargılama sırasındaki savunmasında davacının daha önce Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/167 esas, 2011/89 karar sayılı dosyası ile açtığı itirazın iptali davasının lehlerine sonuçlandığını, o dosyada bu davaya konu takip dönemi içinde ödeme yapıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur. .. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin .. sayılı dosyasının incelenmesinde davacının 2008 yılı Kasım ayı ile 2009 yılı Ekim ayları arası kira bedeli için aylık 650 Euro’dan takip başlattığı, davalı kiracının aylık kira bedelinin 320 Euro olduğuna ilişkin yemin ettiği, mahkemece alınan bilirkişi raporunda davalının 13.099 TL ödeme yaptığı, takip konusu döneme ilişkin 320 Euro’dan istenebilecek kira bedeli toplamının 8.112 TL olduğu, davalının 4.986,43 TL fazla ödemesi olduğundan belirtilen davanın reddedildiği ve Dairemizce kararın onandığı görülmüştür.

Eldeki davada ise mahkemece eksik ödemeler için davalıya yemin hakkı hatırlatılmış, davalı 28.10.2014 tarihli celsede davacıya takip konusu edilen kira bedellerinin hepsini ödediğine ilişkin yemin etmiş, mahkemece bu yemine dayanılarak davanın reddine karar verilmiştir.

HMK’nın 232/1. maddesine göre yemin, tarafa teklif olunur ve tarafça eda yahut iade edilir. Başka deyişle yemin teklifini ispat yükü kendisine düşen taraf yapar ve yemin teklifi karşı tarafa (ispat yükü kendisine düşmeyen tarafa) yapılır. Mahkemece ispat yükü kendisine düşen davalı kiracıya ödeme konusunda yemin hakkı hatırlatılmış ise de davalı yemini karşı tarafa yani davacı alacaklıya yöneltmemiş, davalı borcu olmadığına ilişkin olarak kendisi yemin etmiştir. Bu yemine dayanılarak dava reddedilemez.

O halde davalı kiracıya yöntemine uygun olarak davacı alacaklıya yemini yöneltip yöneltmeyeceği sorulmalı, davalı kiracı, davacı alacaklının ödemeler konusunda yemin etmesi isteminde bulunursa, davacı alacaklıya ihtarlı yemin davetiyesi gönderilip oluşacak sonuca göre karar vermek gerekirken usule aykırı olarak yaptırılan yeminle sonuca gidilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:  Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK.’nın 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 25.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.