YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 21.09.2016 Esas: 2016/8002 Karar: 2016/5899

Kira Sözleşmesi – İspat Külfeti

Özet :

Kural olarak kira ilişkisinin varlığının ve bedelini ne kadar olduğunu ispat külfeti kiraya verene, kira bedelinin ödendiğinin ispat külfeti ise kiracıya düşer.

MAHKEMESİ :Sulh … Mahkemesi

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye ve alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

YARGITAY  KARARI

Dava, temerrüt nedeniyle tahliye ve kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne, ….600 TL kira alacağının tahsiline ve kiralananın tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

…- Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davalının tahliyeye yönelik temyizi itirazları yerinde değildir.

…- Davalının alacağa yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Davacı alacaklı vekili sözlü kira ilişkisine dayanarak aylık 450 TL olmak üzere 2013 yılı Haziran ile Kasım ayları arası altı aylık kira bedeli ….600 TL nin tahsilini istemiş, davalı aylık kira bedelinin 150 TL olduğunu ve elden ödendiğini savunmuştur. Mahkemece kira bedeli aylık 450 TL kabul edilerek ….600 TL kira alacağına hükmedilmiştir.

Kural olarak kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin ne kadar olduğunu ispat külfeti davacıya, davalı tarafından kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat külfeti ise davalıya düşer. Davacının talep ettiği kira miktarına göre HMK.nun 200. maddesi hükmü uyarınca davacı kira bedelini yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır. Aksi halde davalının bildirdiği miktar esas alınmalıdır. Davacı, aylık kira bedelinin 450 TL olduğunu yazılı belge ile ispat edememiştir. Bu durumda Mahkemece davalının bildirdiği aylık 150 TL üzerinden kira alacağı hesaplanması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda (…) No’lu bentte açıklanan nedenlerle tahliyeye yönelik hükmün ONANMASINA, (…) No’lu bentte açıklanan nedenlerle davalı kiracının alacağa yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici ….madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün alacağa yönelik BOZULMASINA, onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenden alınmasına 21/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.