YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 19.01.2016 Esas: 2015 / 35590 Karar: 2016 / 1231

Kısmi Eda Davasında Alacağın Varlığının Tespiti Halinde Talep Edilen Alacağa Karar Verilmeli ve Alacak Miktarının Tamamına İlişkin Tespit Hükmü Kurulmalıdır.

Özet:

Dava, fazlaya ilişkin hakların saklı tutularak kıdem tazminatı, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının tahsili talebine ilişkindir. Davacı kısmi eda davası açmış olup, dava dilekçesinde talep ettiği miktarlardan daha fazla alacağının bulunduğunun tespiti halinde yargılama sırasında davasını miktar yönünden ıslah edebileceği gibi ek dava açmak suretiyle alacağını talep edebilir. Kısmi eda davasında alacağın varlığının tespiti halinde talep edilen alacağa karar verilmeli ve alacak miktarının tamamına ilişkin tespit hükmü kurulmalıdır. Açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın, yazılı şekilde davacının ek dava açma konusunda muhtariyetine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Davacı, kıdem tazminatı, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y  K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiğini ve işvereni aleyhine Tekirdağ İş Mahkemesi’nin … E, …K sayılı kararı ile işe iadesine karar verildiğini, yasal süresinde işverenine müracat etmesine rağmen işe başlatılmadığını ileri sürerek kıdem, işe başlatmama tazminatları ile boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının hesabına kıdem, işe başlatmama tazminatları ile boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücreti olarak 15.011,19 TL ödediğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davacının kıdem, işe başlatmama tazminatları ile boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının dava dilekçesi ile belirtilen miktar kadar ödendiğinden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve davacının fazlaya ilişkin alacak talebi bulunması halinde ayrıca dava açmakta muhtariyetine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Davacı fazlaya ilişkin alacaklarını saklı tutarak kısmi eda davası açarak kıdem ve işe başlatmama tazminatları ile boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı işveren, davacı işçiye dava açıldıktan sonra 15.011,19 TL ödediğini savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davacının kıdem ve işe başlatmama tazminatları ile boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının dava dilekçesi ile belirtilen miktar kadar ödendiğinden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve davacının fazlaya ilişkin alacak talebi bulunması halinde ayrıca dava açmakta muhtariyetine hükmedilmiştir.

Davacı kısmi eda davası açmış olup, dava dilekçesinde talep ettiği miktarlardan daha fazla alacağının bulunduğunun tespiti halinde yargılama sırasında 6100 sayılı HMK uyarınca davasını miktar yönünden ıslah edebileceği gibi ek dava açmak suretiyle alacağını talep edebilir. Her ne kadar mahkemece davalı işveren tarafından dava açıldıktan sonra ödenen miktarların kısmi eda davasındaki talep edilen tutarları karşıladığı gerekçesiyle konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve davacının ek dava açma konusunda muhtariyetine karar verilmiş ise de; kimse kendi lehine bir dava açmaya zorlanamaz. Kaldı ki, kısmi eda davasında alacağın varlığının tespiti halinde mahkemece talep edilen alacakların hüküm altına alınması ve uyuşmazlığa konu alacak miktarının tamamına ilişkin tespit hükmü kurulması gerekmektedir.

Mahkemece davacının hak kazandığı kıdem tazminatı ve işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücreti alacakları bilirkişi aracılığıyla veya res’en hesaplanıp ödeme savunması ile birlikte değerlendirilerek davacının hak kazandığı bakiye kıdem tazminatı, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının olup olmadığının belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 19.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.