YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 05.05.2016 Esas: 2015 / 8407 Karar: 2016 / 12396

Menfi Tespit – Kambiyo Senedinin Ticari Defterlere Kaydı Zorunlu Değildir; Davacı Senet Nedeniyle Borçlu Olmadığını Yasal Delillerle İspat Etmelidir.

Özet:

Davacı, kambiyo senedine dayalı olarak yapılan icra takibinden dolayı borçlu olmadığının tespiti talebinde bulunmuştur. Kambiyo senetlerinin ticari defterlere kaydı zorunlu değildir. Dava konusu kambiyo senedi sebepten mücerret olup davacı senet nedeniyle borçlu olmadığını yasal deliller ile ispat etmek zorundadır. Yerel mahkemece, ispat külfetinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir. 

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, emlak işiyle uğraşan davalı şirketin hakkında 6.113,89 TL takip çıkışlı olarak kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile icra takibi başlattığını, davalı şirketin internet sitesinde yer alan bir evin satışı konusunda görüşmeler devam ederken davalının kendisine boş bir senet imzalattığını, ancak daha sonra söz konusu evin 135 m2 denmesine rağmen 109 m2 olması nedeniyle evi almaktan vazgeçtiğini, buna rağmen davalının ödemiş olduğu 1.000,00 TL emlakçılık ücreti ile boş olarak imzalanan senedi iade etmediğini ve senede 10.000,00 TL bedel koyarak icra takibi yaptığını ileri sürerek senetten dolayı borçlu olmadığının tespitine ve inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile davası istirdata dönüştüğünden 6.113,89 TL’nin davalıdan tahsiline ve inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, her iki tarafça temyiz edilmiştir.

1- Dava, kambiyo senedine dayalı olarak yapılan icra takibinden dolayı borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Her ne kadar Mahkemece, davalı tarafından icra takibine konu edilen 01.01.2012 tarihli senet nedeniyle alacaklı bulunduğuna dair ticari defter ve kayıtlarını ibraz etmediği, davalının 1. sınıf tacir olması nedeniyle alacağını belge ve kayıt altına alması gerektiği gerekçesiyle menfi tespit iken istirdata dönüşen ve yapılan takip nedeniyle davalı yana ödendiği anlaşılan toplam 6.113,89 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmiş ise de; kambiyo senetlerinin ticari defterlere kaydı zorunlu değildir.

Mahkemece, dava konusu senedin kambiyo senedi vasfında olup sebepten mücerret olduğu ve davacının söz konusu senet nedeniyle borçlu bulunmadığını kesin delille ispat yükü altında bulunduğu gözetilerek ve ispat yükü kendisinde bulunan davacının delilleri değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, ispat külfetinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2- Bozma nedenine göre, davacının temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, 2. bent gereğince davacının temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 417,64 TL harcın istek halinde davalıya, 27,70 TL harcın davacıya iadesine, 05.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.