YARGITAY 19.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 24.01.2005 Esas: 2004 / 6891 Karar: 2005 / 135

Menfi Tespit ve İstirdat – Çeklerin Teminat Olarak Verildiği Yazılı Delille İspatlanmalıdır.

Özet:

Davacı, icra takibine konu çeklerin teminat olarak verildiği iddiasıyla menfi tespit ve istirdat talebinde bulunmuştur. Çeklerin teminat olarak verildiği yazılı delille ispat edilmelidir. Bu kural nazara alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

Taraflar arasındaki menfi tespit ve istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Dava, icra takiplerine konulan çeklerden dolayı teminat çekleri olduğu iddiasıyla borçlu olunmadığının tespiti ile fazla ödenilen paranın reeskont faiziyle tahsili istemine ilişkindir.

Davalı vekili, haksız davanın reddini istemiştir.

Mahkemece benimsenen bilirkişi raporuna göre uyuşmazlığa konu çeklerin teminat olarak verildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı dava konusu çeklerin teminat amacıyla verildiğini iddia ettiğine göre bu iddiasını yazılı delille kanıtlamak zorundadır. Mahkemece anılan kural gözetilmeksizin varsayıma dayalı bilirkişi görüşünü içeren bilirkişi raporunun hükme esas alınması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 24.01.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.