YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.03.2005 Esas: 2004 / 19804 Karar: 2005 / 8199

Mesaisini Kendisi Ayarlayan İşyeri Üst Düzey Yöneticisinin Fazla Çalışma Alacağı Talebinin Reddi Gerekir.

Özet:

Davacı, fazla çalışma parasının tahsilini talep etmiştir. Dosya kapsamından davacının davalıya ait işyerinde üst düzey yönetici olarak çalıştığı ve mesaisini kendisinin ayarladığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında fazla mesai ücreti talebinin reddi gerekirken aksi yönde karar verilmesi isabetsizdir.

Davacı, fazla çalışma parası ile bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen kabul etmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1- Davacı vekili temyiz yoluna başvurduktan sonra vekaletnamesinde yetkisine dayanarak temyiz isteminden vazgeçmiş olduğundan temyiz dilekçesinin reddine,

2- Davalı tarafın temyizine gelince;

Davacının davalıya ait işyerinde üst düzey yönetici olarak çalıştığı ve mesaisini kendisinin ayarladığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Dairemizin istikrar kazanmış görüşüne göre bu tür çalışan işyeri üst yöneticinin ücreti de buna göre belirlendiğinden fazla mesai ücret alacak isteği talep etmesi mümkün değildir. Davacının fazla mesai ücret alacağının reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Kabule göre izin, hastalık gibi nedenlerle çalışılmayan günler olduğu düşünülerek hesaplanan fazla mesai ücretinden bir indirime gidilmemesi doğru değildir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.03.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.