YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 05.12.2016 Esas: 2015 / 14221 Karar: 2016 / 14528

Meslek Hastalığı Sonucu Oluşan Sürekli İşgöremezlik Oranının Tespiti İstenen Davada İşverene de Husumet Yöneltilmelidir.

Özet:

Davacı, meslek hastalığı sonucu oluşan sürekli işgöremezlik oranının tespiti talebinde bulunmuştur. Davanın yasal dayanağı 506 SK’nun 19. ve devamı maddeleridir. Söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenen sürekli işgöremezlik oranının davacıya bağlanan gelirde belirleyici olması, bağlanan gelirin peşin sermaye tutarından işverenin sorumlu tutulması nedeniyle meslek hastalığı sonucu oluşan işgöremezlik oranının tespiti talepli davalarda verilecek kararlar işverenlerin hak alanını da ilgilendirmesi nedeniyle işverenlere de husumet yöneltilmelidir. Açıklanan nedenlerle, dava dışı işverenin de usulüne uygun olarak davada taraf olması sağlanmalı, varılacak sonuca göre karar verilmelidir.

Dava, meslek hastalığına dayalı olarak sürekli işgöremezlik oranının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Davanın yasal dayanağı 506 Sayılı Kanunun 19 ve devamı maddeleri olup, anılan yasanın 19. maddesinin 1. fıkrasında “Geçici işgöremezlik hali sonunda kuruma ait veya kurumun sevk edeceği sağlık tesisleri sağlık kurulları tarafından verilecek raporlarda belirtilen arızalarına göre, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10 azalmış bulunduğu kurumca tesbit edilen sigortalı, sürekli işgöremezlik gelirine hak kazanır.” hükmüne, 26. maddenin 1. fıkrasında da “İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve işgüvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi sonucu olmuşsa, kurumca sigortalıya veya haksahibi kimselerine yapılan veya ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarları ile gelir bağlanırsa bu gelirlerinin 22’nci maddede belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye değerleri toplamı (…) (2) kurumca işverene ödettirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Davaya konu somut olayda, davacının dava dışı işveren yanında 13.07.1988 tarihinden itibaren gerçekleşen çalışmalar sonucu meslek hastalığına yakalandığını iddia ettiği, davacının gelir talebinin işitme kaybının meslek hastalığı sonucu olmadığı gerekçesi ile kurumca ret edildiği, eldeki davada, … Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun 04.03.2015 tarihli raporunda işitme kaybının meslek hastalığı niteliğinde olup sürekli işgöremezlik oranının % 22.2 olduğunun bildirildiği ve mahkemece bu rapora dayalı olarak hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır.

Anılan yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenen sürekli işgöremezlik oranının davacıya bağlanan gelirde belirleyici olması, bağlanan gelirin peşin sermaye tutarından işverenin sorumlu tutulması ve eldeki davada verilen kararın işverenin hak alanını da ilgilendirmesi ihtimalinden, işvereninde davada taraf olmasında yasal zorunluluk vardır.

Hal böyle olunca, dava dışı işverenin de usulüne uygun olarak davada taraf olması sağlanarak, varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O hâlde, davalı kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 05.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.