YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 21.06.2004 Esas: 2004 / 3637 Karar: 2004 / 5197

Mimari Projeye Aykırı Olarak ve Tüm Kat Maliklerinin Rızası Alınmadan Yapılan Çatının Onarım Giderleri Diğer Kat Maliklerinden İstenemez.

Özet:

Davacılar, çatının onarımı için gerekli bedelin saptanıp yaptırılmak üzere kendilerine yetki verilmesini ve onarım için gereken bedelin tahsilini talep etmişlerdir. Mimari projeye aykırı olarak ve diğer kat maliklerinin rızası alınmadan davacılar tarafından yaptırılan çatının onarım giderleri talep edilemez. Başka bir anlatımla, davacılar kendilerinin yasaya aykırı eylemlerinden kaynaklanan zararları talep edemezler.

Dava dilekçesinde çatının tamirine izin verilmesi ve alacak istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar bir kısım davalılar vekili Avukat M.E.K’nin temyizi üzerine yatırılan posta giderlerinin yetersiz kaldığının anlaşılması sonucu HUMK’nun 434. maddesi hükmü uyarınca tanınan 7 günlük süre içerisinde eksik giderin tamamlanması için yapılan meşruhatlı tebligata rağmen bu süre içerisinde gereği yerine getirilmediği gerekçesiyle temyiz talebinin reddi cihetine gidilmiş, bu hüküm davalılar İ.R.S., K.Ş.Ç., B.B., S.İ., K.K., T.D. ve T.D. vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI

Bir kısım davalılar vekilinin bu temyiz dilekçesine eklediği belgelerden posta giderlerinin 7 günlük süre içerisinde Didim Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verilen 19.03.2004 tarihli dilekçeye ekli posta puluyla karşılandığı ve böylece mahkemenin asıl kararının süresi içerisinde temyiz edildiği anlaşılmakla, mahkemenin temyiz isteminin reddine dair kararının kaldırılmasına karar verilip asıl kararın temyiz incelemesine geçildi.

Dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacılar vekili dava dilekçesinde; teras katta bulunan ve mülkiyeti kendilerine ait olan 10 numaralı bağımsız bölümün üzerinde bulunan çatıda bugüne kadar bakım ve onarım yapılmaması nedeniyle tahtalarının çürüdüğünü, kiremitlerinin kırılıp eskidiğini, oluklarının açıldığını, bundan dolayı sızan sulardan dairesinde oluşan rutubet nedeniyle de duvarların, kapıların ve ahşap parke zeminin zarar gördüğünü ileri sürerek; çatının onarımı için gerekli bedelin saptanıp yaptırmak üzere müvekkillerine yetki verilmesini, bu onarımın gerektirdiği gider ile çatının akması nedeniyle dairesinde oluşan zarardan dolayı 1.500.000.000.-TL’nın davalılardan tahsilini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi asıl ve ek raporlarında, teras katta bulunan dava konusu 10 numaralı bağımsız bölümün onaylı mimari projesine göre üzeri açık teras olmasına karşın davacılar tarafından sonradan üzerine ahşap oturtma çatı yapıldığı, zamanla bu çatının yıpranması nedeniyle sızan sulardan dolayı davacının dairesinde 770.200.000.-TL tutarında zarar oluştuğu, çatının onarımının toplam 3.368.400.000.-TL masraf gerektirdiği, daire üzerindeki çatının kaldırılıp projesine uygun açık teras haline getirilmesi ve bu terasın yalıtımı halinde ise bu işin bedelinin toplam 4.385.300.000.-TL olduğu belirtilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin birinci fıkrasında; kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikli korumaya mecburdurlar hükmüne yer verilmiştir. Yine aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde de, kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz ifadesi yer almaktadır. Bu olgular ışığında, onaylı mimari projesine aykırı olarak ve tüm kat maliklerinin yazılı rızası alınmadan davacılar tarafından 23 yıl kadar önce bağımsız bölüm üzerine yapıldığı anlaşılan dava konusu çatının onarımı ve bunun gerektirdiği giderler diğer kat maliklerinden istenemeyeceği gibi yasal olmayan bu çatının bakımsızlığı nedeniyle akan sulardan dolayı dairede meydana gelen zarar bedeli de istenemez. Diğer bir anlatımla, davacıların kendilerinin yasaya aykırı eylemlerinden ve kendi kusurlarından kaynaklanan zarardan davalı kat malikleri sorumlu tutulamaz. Ahşap çatının sökülüp kaldırılmasından sonra terasın yalıtımı ve bunun gerektirdiği giderlerin şartlar oluştuğu takdirde ayrı bir dava ile istenebileceği kuşkusuzdur.

Bu durum karşısında davanın reddi yerine bazı gerekçelerle kabulü doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, davalılar İ.R.S., K.Ş.Ç., B.B., S.İ., K.K., T.D. ve T.D’nin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 21.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.