YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 04.04.2016 Esas: 2015 / 2896 Karar: 2016 / 4019

Murisin Ölümünden Sonra Vekaletname ile Bankadaki Parasının Çekilmesi Mirası Sahiplenme Anlamında Olup Mirası Hükmen Red Hakkını Düşürdüğü Kabul Edilmelidir.

Özet:

Dava, murisin terekesinin borca batık olduğunun tespiti ile mirasın hükmen reddi talebine ilişkindir. Terekenin borca batık olduğunun tespitine karar verilebilmesi için ölüm tarihi itibariyle terekenin aktif ve pasifinin belirlenerek, tereke pasifinin aktifinden fazla olması ve mirasçının terekeye sahiplenme anlamına gelecek bir işlemde bulunmamış olması gerekir. Murisin ölümünden sonra vekaletname ile bankadaki parasının çekilmesi mirası sahiplenme anlamında olup mirası hükmen red hakkını düşürür. Açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın davanın kabulüne karar verilmesi isabetsizdir. 

Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 26.08.2009 gününde verilen dilekçe ile mirasın hükmen reddinin istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 25.02.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, murisin terekesinin borca batık olduğunun tespiti ile mirasın hükmen reddi isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulü ile 23.03.2005’de vefat eden muris …..’in mirasının davacılar yönünden hükmen reddine karar verilmiştir.

Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya kapsamına, iddianın ileri sürülüş biçimine göre uyuşmazlığın muris ….’in ölüm tarihindeki terekesinin borca batık olması nedeniyle mirasın hükmen reddine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. TMK’nın 605/2. maddesi hükmüne dayanılarak istekte bulunulabilmesi için de terekenin açıkça borca batık olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.

Mirasçılık ve mirasın geçişi, mirasbırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir.

Terekenin borca batık olduğunun tespitine karar verilebilmesi için; mirasbırakanın ölüm tarihi itibariyle terekenin aktif ve pasifinin belirlenerek, tereke pasifinin aktifinden fazla olması yanında mirasçının terekeye sahiplenme anlamına gelecek hukuksal bir işlemde bulunmamış olması da gereklidir. Tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez. (TMK m. 605/2, 610/2)

Davacı …, …, …, …, … tarafından davacı …’e 01.04.2005 tarihinde muris ….’e ait banka hesaplarındaki parayı çekmek için vekaletname verdiği, davacı …’in de aldığı bu vekaletnameyle murise ait banka hesabındaki 11.500,00 USD parayı murisin ölümünden yaklaşık üç buçuk ay sonra çektiği dosya içindeki belgelerden anlaşılmıştır.

Davacıların murisin banka hesabındaki parayı çekmesi TMK’nın 610/2. maddesine göre terekeyi sahiplenme anlamına gelen bir davranış şeklidir. Bu nedenle davacıların mirası hükmen ret hakkının düştüğünün kabulü gerekeceğinden davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatıranlara iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 04.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.