JUDICIARY 17th LAW DEPARTMENT

Date:  19.02.2019 Basis:  2016/616 7 Decision:  2019 / 1692

The Transfer Transactions Performed by Notary Publics are Sufficient for the Transfer of Vehicle Ownership, and it is not an absolute condition for the Traffic Registration to be registered on behalf of the Buyer for the Completion of the Transaction.

Summary:

Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. 2918 Sayılı KTK.’nun 3. Maddesi işleteni kim olduğunu açıklamış ve aynı yasanın 20/d maddesi hükmü uyarınca, noterlerce gerçekleştirilen devir işlemleri araç mülkiyetinin devri için yeterli olup, işlemin tamamlanması için trafik tesciline alıcı adına tescil işlemi yapılması mutlak koşul değildir. Tescil işlemi idari bir tasarruf olup, yaptırılmaması ayrı bir yaptırıma tabidir ve mülkiyetin devri için kurucu nitelik taşımaz. Bunun sonucu olarak da, trafik kayıtları mülkiyeti gösteren sicillerden olmakla birlikte, bu karine kesin değildir. Ayrıca, noter satışıyla devralan, adına tescil işlemi yaptırmamış olsa dahi aracın maliki sayılır.

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı … vekili tarafından yasal süresi içerisinden temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği düşünüldü;

-K A R A R-

Davacı vekili, davalı …’ın kusuru ile meydana gelen kazada müvekkilinin aracının hasar gördüğünü belirterek 18.500,00 TL maddi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 4.092,75 TL’nin davalılardan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.

2918 Sayılı KTK.’nun 3. Maddesi işleteni kim olduğunu açıklamış ve aynı yasanın 20/d maddesi hükmü uyarınca, noterlerce gerçekleştirilen devir işlemleri araç mülkiyetinin devri için yeterli olup, işlemin tamamlanması için trafik tesciline alıcı adına tescil işlemi yapılması mutlak koşul değildir. Tescil işlemi idari bir tasarruf olup, yaptırılmaması ayrı bir yaptırıma tabidir ve mülkiyetin devri için kurucu nitelik taşımaz. Bunun sonucu olarak da, trafik kayıtları mülkiyeti gösteren sicillerden olmakla birlikte, bu karine kesin değildir. Ayrıca, noter satışıyla devralan, adına tescil işlemi yaptırmamış olsa dahi aracın maliki sayılır.

Somut olayda, dosyada mevcut … 8.Noterliği’nin 06.10.2006 tarih ve 023081 yevmiye numaralı satış senedi ile Hatice Alagöz adına satış görmüş, kaza ise 06.11.2006 tarihinde meydana gelmiştir.

In this case, while the approved copy of the aforementioned notary sales contract should be brought from the relevant notary public and a decision should be made according to the result by evaluating the 3rd article of the KTK, it is not appropriate to make a written judgment with an incomplete examination.

CONCLUSION: For the reasons explained above, it was unanimously decided on 19.02.2019 that the objections of the defendant’s attorney be accepted and the fee paid in advance to be OVERFINED, to be returned to the appellant, upon request, to the appellant.