YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 06.11.2018 Esas: 2018/12270 Karar: 2018/18202

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası – Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi

Özet :

Mirasçılarının verilecek karar ile miras hakları etkileneceğinden, mirasçılarının davaya dahil edilerek, gerçeğe aykırı oluşturulan nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davalarında hakim istemle bağlı kalmayarak kendiliğinden de yapacağı araştırma ile elde edeceği sonuçlara göre karar vermek zorunda olduğu ilkesi gereği, bu iddia ile ilgili olarak DNA testi yaptırılıp alınacak rapor da gözetilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, davanın reddi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerektiği anlaşıldığından onama kararının kaldırılarak hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın reddine dair kararın davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 12.04.2018 gün ve … Esas, 2018/11214 Karar sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti. Davacılar vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacılar vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin … olan babaannesinin adının … olarak nüfus kaydına işlenmesine, …’ın da … çocuğu olduğunun tespitine karar verilmesi istenmiş, mahkemece düzeltilmesi istenen kaydın kapalı olduğu ve kapalı kayıt üzerinde işlem yapılamayacağından davanın reddine karar verilmiştir. Davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizce verilen onama kararının, davacılar vekili tarafından düzeltilmesi istenildiğinden dosya yeniden incelenmiştir.

Dosyanın incelenmesinde; davacının babaannesi İsmail Elif kızı … doğumlu … 15.07.1934 tarihinde öldüğü ve kaydının ölüm nedeni ile kapatıldığı anlaşılmaktadır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 14. maddesinde; “(1) Nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlât edinilme, soybağının düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeniyle bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hale getirilmesidir. (2) Kaydın kapatılmasına ilişkin sebep ortadan kalktığında veya kaydın yeniden açılmasını gerektirecek yeni bir sebep ortaya çıktığında kayıt yeniden açılır. Kaydın açılmasından sonra kişisel durumda meydana gelmiş olan olaylar kişinin kaydına işlenir.” hükmü düzenlenmiştir.

Yukarıda gösterilen Kanuni düzenlemeler ve yapılan açıklamalar dikkate alındığında, … ile … aynı kişi olduğunun ve …’ın annesinin de … olduğunun tespiti talebi yönünden davacıların hukuki yararları olduğu gibi, tespit kararı verilmesi yönünden Kanuni bir engelin olmadığı açıktır.

Buna göre mahkemece, …’ın annesi olduğu iddia edilen … mirasçılarının verilecek karar ile miras hakları etkileneceğinden, mirasçılarının davaya dahil edilerek, gerçeğe aykırı oluşturulan nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davalarında hakim istemle bağlı kalmayarak kendiliğinden de yapacağı araştırma ile elde edeceği sonuçlara göre karar vermek zorunda olduğu ilkesi gereği, bu iddia ile ilgili olarak DNA testi yaptırılıp alınacak rapor da gözetilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, davanın reddi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerektiği anlaşıldığından onama kararının kaldırılarak hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının karar düzeltme itirazlarının kabulü ile, Daire’nin 12.04.2018 gün ve … Esas, 2018/11214 Karar sayılı onama ilamının KALDIRILMASINA, yerel mahkeme hükmünün açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK’nin Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 06.11.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.