YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 07.02.2019 Esas: 2015/30087 Karar: 2019/3054

Ödeme Def’i Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebilecek Def’ilerdendir.

Özet:

Ödeme def’i yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilecek bir def’i olup, davalı vekilinin temyiz dilekçesine ekli olarak sunduğu banka dekontuna göre bu alacağın ödendiği anlaşıldığından, ödemenin değerlendirilmesi için kararın bozulması gerekmiştir.

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Dava vekili özetle; davacının 09.10.2008-20.12.2013 tarihleri arasında davalı şirket nezdinde şube müdürü olarak, en son net 1.640,00 TL ücret ile çalıştığını, iş akdinin davalı tarafından haklı nedene dayanmaksızın sona erdirildiğini iddia ederek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili özetle; davacının iş akdinin haklı nedenle sonlandırıldığını, bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerektiğini, davacıya çalıştığı sürede hak ettiği tüm alacaklarının eksiksiz ödendiğini ve bu nedenle davacının hiçbir alacağının olmadığını herhangi bir alacağı mevcut ise de, zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı, taraflar temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Somut uyuşmazlıkta; davacı dava dilekçesinde, yıllık izin ücreti talebinde bulunmuş ve dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının bakiye 17 gün üzerinden yıllık izin ücreti hesaplanarak alacak hüküm altına alınmıştır.

Ödeme def’i yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilecek bir def’i olup, davalı vekilinin temyiz dilekçesine ekli olarak sunduğu banka dekontuna göre bu alacağın ödendiği anlaşıldığından, ödemenin değerlendirilmesi için kararın bozulması gerekmiştir.

F) Sonuç: 

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.02.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.