YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 26.02.2019 Esas: 2017/9529 Karar: 2019/4794

Önceki Tarihli Fesih Sonrasında Yapılan İşlemlerin Sonuca Etkisi Olmayacaktır.

Özet:

Davacının 29/08/2013 tarihli feshi hüküm ve sonuçlarını doğurduğundan sonraki işlemlerin sonuca etkisinin olmayacağı gözetilerek, davacının şartları bulunmayan kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:  

Davacı vekili, müvekkilinin 02/10/2013 tarihli dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu … İl Müdürlüğüne başvurarak emekliliğine esas hizmet dökümü bilgisi talep ettiğini ve bu belgeyi aldıktan sonra 1475 sayılı Kanunun 14. maddesine istinaden haklı nedenlerle iş akdini feshettiğini, … Noterliğinden gönderdiği 05/11/2013 tarihli ihtarname ile kıdem tazminatının ödenmesini talep etmesine rağmen davalının kıdem tazminatını ödemediğini ileri sürerek, kıdem tazminatının davalıdan tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının 29/08/2013 tarihli yazısı ile herhangi bir sebep göstermeksizin istifa etmek suretiyle iş akdini feshettiğini, iş akdini 15 yıldan fazla sigortalılık süresine bağlı olarak sona erdirmediğini, davacının gerçek iradesinin 15 yıllık sigortalılık süresine bağlı olarak işyerinden ayrılmak olsa idi yıllık izinlerinin ihbar süresine sayılması talebinde bulunmaması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Davacı, davalı işverene verdiği 29/08/2013 tarihli istifa dilekçesiyle herhangi bir haklı neden belirtmeksizin ve davalı işverene ihbar öneli de tanıyarak iş akdini kendisi feshetmiştir. İşverene ulaşmakla sonuçlarını doğuran bu fesih sonrasında davacı 02/10/2013 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edip, 1475 sayılı Kanunun 14/5 maddesindeki yaş hariç emeklilik koşullarını taşıdığına dair belge almış, bu belgeyi 05/11/2013 tarihinde işverene ihtarname ile göndererek, soyut istifaya dayalı ilk fesihten yaklaşık 2,5 ay sonra yaptığı yeni bir fesihle önceki herhangi bir haklı nedene dayanmayan, işverene ihbar öneli de tanıyan feshine haklılık kazandırma çabası içine girmiştir.

Davacının 29/08/2013 tarihli feshi hüküm ve sonuçlarını doğurduğundan sonraki işlemlerin sonuca etkisinin olmayacağı gözetilerek, davacının şartları bulunmayan kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 26.02.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.