YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 12.12.2018 Esas: 2015/27041 Karar: 2018/23042

Parça Başına Veya Yapılan İş Tutarına Göre Ücret Ödenen İşlerde Fazla Çalışma Ücreti Hesabı

Özet:

Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde, fazla çalışma süresince işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında zorluk çekilmeyen hallerde, her bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün uygulanmasında zorluk çekilen durumlarda, parça başına veya yapılan iş tutarına ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iş tutarları, o dönem içinde çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen parça veya iş tutarı bulunur. Bu şekilde bulunan bir saatlik parça veya iş tutarına düşecek bir saatlik normal ücretin yüzde elli fazlası fazla çalışma ücreti, yüzde yirmibeş fazlası ise fazla sürelerle çalışma ücretidir. İşçinin parça başı ücreti içinde zamsız kısmı ödenmiş olmakla, fazla çalışma ücreti sadece yüzde elli zam miktarına göre belirlenmelidir. 

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili özetle; müvekkilinin davalı şirkette 01/10/1994 tarihinde çalışmaya başladığını, iş akdinin sendikal faaliyetleri nedeniyle 04/03/2013 tarihinde davalı tarafından feshedildiğini, en son 2000 TL net maaş ile çalıştığını, haklarının ödenmediğini iddia ederek; bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının…iş mahkemesinde açtığı işe iade davasındaki dava dilekçesinde maaşını brüt 1300 TL olarak bildirdiğini, bu davada verdiği dava dilekçesindeki maaş iddiasının gerçeği yansıtmadığını, davacının hak etmiş olduğu maaşlarının her ay eksiksiz ödendiğini, dava dilekçesinde beyan edilen fazla mesai, ulusal bayram ve hafta tatili ücretleri ile ilgili tüm iddiaların müvekkili firma için soyut iddialar olup hiçbir maddi dayanağının olmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının davalı işyerinde 01/01/2009-01/03/2013 tarihleri arasında iş akdi ile çalıştığı, …iş mahkemesinin 2014/272 esas sayılı dosyasında dava dilekçesinde brüt ücretinin 1300 TL olduğunu beyan ettiği, davacının bu ikrarı sebebiyle ücretinin aylık brüt 1300 TL tutarında olduğunun kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasında fazla mesai ücret alacağı nedeniyle uyuşmazlık bulunmaktadır.

Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde, fazla çalışma süresince işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında zorluk çekilmeyen hallerde, her bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün uygulanmasında zorluk çekilen durumlarda, parça başına veya yapılan iş tutarına ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iş tutarları, o dönem içinde çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen parça veya iş tutarı bulunur. Bu şekilde bulunan bir saatlik parça veya iş tutarına düşecek bir saatlik normal ücretin yüzde elli fazlası fazla çalışma ücreti, yüzde yirmibeş fazlası ise fazla sürelerle çalışma ücretidir. İşçinin parça başı ücreti içinde zamsız kısmı ödenmiş olmakla, fazla çalışma ücreti sadece yüzde elli zam miktarına göre belirlenmelidir.

Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan bilirkişi raporunda talep edilen fazla mesai ücreti davacının parça başı ücret aldığı gözetilmeksizin %150 zamlı miktar üzerinden hesaplanmış ve mahkemece bu hesaba itibar edilmiştir. Yukarıda açıklanın ilke kararı doğrultusunda davacının talep ettiği fazla mesai ücretinin %50 zamlı kısmının hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

 F)Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12/12/2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi.