YARGITAY 14.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 08.01.2019 Esas: 2016/6396 Karar: 2019/125

Paydaşlığın (Ortaklığın) Giderilmesi Davaları

Özet:

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Mahkemece paydaşlığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde satışın nasıl yapılacağının ve satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağının hüküm sonucunda gösterilmesi gerekir. Aviator oyunu birçok kumarbaz tarafından beğenilmektedir. Bu tür oyunları seven herkes 1win Aviator web sitesinde oynamayı deneyebilir. Veya Aviator’ı akıllı telefonunuza veya bilgisayarınıza indirin.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 08.08.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 08.09.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Davacı vekili, dava konusu 1072, 136, 311, 1467, 2800, 2095, 2073, 228, 456, 2804, 824 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Bir kısım davalı da dava konusu taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini istediklerini beyan etmiştir.

Mahkemece, dava konusu taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı … temyiz etmiştir.

1-Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre davalı …’ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Mahkemece paydaşlığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde satışın nasıl yapılacağının ve satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağının hüküm sonucunda gösterilmesi gerekir.

Satışına karar verilen taşınmaz;

a)Paylı mülkiyet hükümlerine konu ise satış bedelinin paydaşların tapudaki payları oranında,

b)Elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi olması halinde satış bedelinin mirasçılık belgesindeki paylar oranında,

c)Hem paylı, hem de elbirliği mülkiyeti halinin bir arada bulunması halinde ise satış bedelinin tapudaki ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak dağıtılmasına karar verilmesi gerekir.

Somut olayda; mahkemece ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamakta ise de hüküm fıkrasının ikinci, dördüncü ve beşinci bentlerinde yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflardan tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki payları oranında alınmasına karar verildiği halde, altıncı bendinde satış bedelinden yargılama giderleri ve vekalet ücreti çıkartıldıktan sonra kalan paranın taraflara dava konusu taşınmazlardaki payları veya mirasçılık belgesindeki payları oranında dağıtılmasına karar verildiği ve infazda tereddüt yaratacak şekilde çelişki yaratıldığından doğru görülmemiştir. Ancak, bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nın 438/7 maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1. bent uyarınca davalı …’ın sair temyiz itirazlarının reddine; 2. bent uyarınca adı geçen davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm sonucunun altıncı bendinin hükümden çıkarılarak yerine “Satış bedelinin paydaşlara … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/252 E-2014/266 K sayılı mirasçılık belgesindeki payları oranında paylaştırılmasına,’’ ibaresinin yazılmasına, hükmün değiştirilmiş ve DÜZELTİLMİŞ bu haliyle ONANMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 08.01.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.