İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU

ESAS NO                    : 20../…..

DAVACI                    : ………….

VEKİLİ                      : Av. ……………

DAVALI                     : ……………

VEKİLİ                      : Av. ……………..

KONU                        : Davacı iddia ve davalı savunmaları, toplanan deliller ve dosya içeriği incelenerek, 17.01.2017 tarihli ara karar uyarınca hazırlanan bilirkişi raporudur.

 • İDDİA VE TALEP

Davacı vekili, 20.09.2016 tarihli dava dilekçesi ile özetle; davacının 22.03.2005-24.06.2016 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığını, davacının son ücretinin 6.680,00 TL olduğunu, işyerinde çalışma saatlerinin haftanın 5 günü 09.00-18.00 arasında olduğunu, davacının hiçbir zaman bu belirtilen saatte işyerinde ayrılmadığını, yasla çalışma saatlerinin dışında her gün fazla mesai yaptığını, çoğu zaman saat 22.00’dan önce işyerinde çıkmadığını, ayrıca davacının ayda en az iki cumartesi günü 09.00-16.00 saatleri arasında işyerine gelerek çalıştığını, işyerinde haftalık çalışma süresinin haftanın ilk beş gününü kapsamak üzere 40 saat olarak belirlendiğini iddia ederek 1.000,00 TL fazla çalışma ücreti alacağının tahsilini istemiştir.

 • SAVUNMA VE CEVAP

Davalı vekili, 13.10.2016 tarihli cevap dilekçesi ile özetle; davacının alacaklarının zamanaşımına uğradığını, davacının ücretinin fazla mesai içinde olacak şekilde belirlendiğini, davacıya prim ödemesi yapıldığını iddia ederek davanın reddini istemiştir.

 • TESPİT OLUNAN HUSUSLAR

Celp ve ibraz olunan belgeler

 1. Dava dilekçesi ekinde, e-posta çıktılarının sunulduğu,
 2. Davalı işveren delil listesi ekinde, iş yeri özlük dosyasının, bir kısım ücret bordrolarının, izin formlarının, sicil dosyasının sunulduğu,
 3. Sarıyer SGM yazı cevabında, hizmet cetvelinin, işe giriş ve çıkış bildirgelerinin, işyeri açılış belgelerinin gönderildiği,
 4. Davacının banka hesap hareketlerinin sunulduğu tespit edilmiştir.

Tanık Beyanları

 1. Davacı tanığı ……………, 17.11.2016 tarihli duruşmada; “Nisan 2014’ten Ekim 2015’e kadar davacının yöneticisi olduğunu, bu tarihler arasında davacı ile birlikte çalıştığını, davacının önceden orada çalıştığını, kendisinin Nisan 2014’te girdiğini, davacının bireysel portföy bölümünde çalıştığını, kendisinin yöneticisi olduğunu, 6.500-7.000 civarında maaş aldığını, hepsini bankadan aldığını, saat 08.30’da şubeden içeri girdiğini, akşam 22.30’a kadar çalıştıklarını, normal mesainin 09.00-18.00 arasında olduğunu, 22.30’a kadar ortalama 3 gün çalıştıklarını, geri kalan günlerde bölgeye toplantıya gittiğini, gece 23.30’a kadar toplantı yaptıklarını, aynı zamanda hafta sonu da cumartesi Pazar da çalıştıklarını, ayda en az 2 kere ekran açıp çalıştıklarını, her Pazar emlakçı gezdiklerini, konut kredisi için sabah 09.00-akşam 18.00’a kadar emlakçı dolaştıklarını, cumartesi günü ekranı açmıyorlarsa dışarda emlakçı ziyareti yaptıklarını, fazla mesai ödemelerini almadıklarını, açmış olduğu davasının olduğunu, bu çalışmaların müdür olarak kendisinden kaynaklı olmadığını, bölgenin baskısı olduğunu, servis ve yol ile öğle yemeği olmadığını, 3 ayda bir davacının 2.000 TL kadar performans primi aldığını” beyan etmiştir.
 2. Davacı tanığı ……………….., 17.11.2016 tarihli duruşmada; “2014 Ağustos’ta işe girdiğini, davacının çalıştığını, 2016 Haziran’da işten ayrıldığını, son 4 ay kadar davacı ile birlikte çalışmadıklarını, kendisinin farklı bir şubede çalışmaya devam ettiğini, davacının bireysel bölümünde yönetici olduğunu, kendisinin de KOBİ’de olduğunu, davacının 6.000-7.000 civarı maaşın hepsini bankadan aldığını, hepsinin aynı çalışma saatleri içerisinde çalıştıklarını, davacının saat 09.00’dan 19.30’a kadar çalıştığını, ancak haftanın 3 günü 22.00’a kadar çalıştığını, bunun hafta ortasına denk geldiğini, diğer 2 günde 19.30-20.30’a kadar çalıştığını, 2 haftada bir cumartesi veya Pazar günü geldiğini, bazen hem cumartesi hem Pazar geldiğini, şubeye gelmese bile sahada çalıştığını, ayda cumartesi günlerinin yarısını çalıştığını yarısını çalışmadığını, bazı haftalar cumartesi değil Pazar günleri geldiklerini, davacının ortalama ayda 4-5 gün izin kullandığını, fazla mesailerin ödenmediğini, sahada çalıştığı zaman saat 09.00-09.30’da işe başladığını, akşam 16.00-17.00’ye kadar çalıştığını, kendisinin müşterileri gezdiğini, davacının da emlakçıları gezdiğini, davacının 3 ayda bir hedefi tutturduğu zaman 1.000-2.000 arasında prim aldığını, günlük yemek parası olarak 9 TL verildiğini, servis olmadığını, öğle arasına çoğu zaman çıkamadıklarını” beyan etmiştir.
 3. Davalı tanığı ………………., 17.01.2017 tarihli duruşmada; “2014 Ekim ile 2016 Haziran arasında davacı ile çalıştığını, davacının bireysel portföycü, kendisinin bölge yönetmeni olduğunu, davacının 09.00-18.00 arasında çalıştığını, ne kadar maaş aldığını bilmediğini, hepsini bankadan aldığını, ayda 1-2 sefer cumartesi günü de çalıştığını, şube içinde kaç saat çalışmaları gerektiğinin bildirildiğini, o yüzden bilmediğini, pazarları çalışmadığını, sistemlerin 19.00’a kadar açık olduğunu, ancak davacının hafta ortasında ne kadar fazla mesai yaptığını bilmediğini, fazla mesailerin ödenip ödenmediğini bilemediğini, dini ve milli bayramlarda çalışmadıklarını, ayda 2 ya da 3 kez bölgede toplantı olduğunu, akşam 18.30-19.00 arası başladığını, 20.00’da bittiğini, 20.00 servisi ile de gittiklerini” beyan etmiştir.
 4. Davalı tanığı ……………., 17.01.2017 tarihli duruşmada; “Ekim 2015’ten 3-4 ay kadar davacı ile çalıştıklarını, davacının bireysel portföy yönetmeni olduğunu, kendisinin şube müdürü olduğunu, davacının ne kadar maaş aldığını bilmediğini, hepsini bankadan aldığını, sabah 08.30 ile 18.00’a kadar normal mesailerinin olduğunu, ancak davacının haftanın 2-3 günü 21.00’a kadar çalıştığının olduğunu, cumartesi Pazar çalışmasının olmadığını, davacının dini ve milli bayramlarda çalıştığını bilmediğini, fazla mesailerin ödenmediğini, eski uygulamaları bilmediğini, davacının cumartesi Pazar emlakçıları gezdiğini görmediğini” beyan etmiştir.
 • HİZMET SÜRESİ

Davacı vekili, davacının 22.03.2005-24.06.2016 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığını iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının hizmet süresi yönünden beyanda bulunmamıştır.

Özlük dosyasından, davacının davalı işyerindeki hizmet süresinin 22.03.2005-24.06.2016 tarihleri arasında olduğu tespit edilmiş olup, hesaplamalar, bu hizmet süresi dikkate alınarak yapılacaktır.

 • ÜCRET

Taraflar arasında, davacının ücreti yönünden ihtilaf bulunmaması sebebiyle, davacının ücretinin tespitinde ücret bordrolarına itibar edilecektir. Davacının son ücreti brüt 6.680,00 TL olarak, 07/2015-03/2016 dönemleri arasındaki ücreti brüt 6.420,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Davacının geçmiş dönem ücret bordrolarının sunulmamış olması sebebiyle, 07/2015 dönem brüt ücretinin, dönem asgari ücrete oranı ile (6.420,00 TL / 1.273,50 TL = 5,0412) geçmiş dönem ücretleri tespit edilecektir.

 • DEĞERLENDİRME VE HESAPLAMA

Dosya kapsamı tetkik edildiğinde, taraflar arasındaki ihtilafın, davacının fazla çalışma ücreti alacaklarının bulunup bulunmadığı, davacının alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı hususlarında olduğu tespit edilmiştir.

Zamanaşımı itirazı yönünden:

Davalı, davacının alacaklarının zamanaşımına uğradığını iddia etmiştir. Bu durumda, davacının talep ettiği alacaklardan,

 • Fazla çalışma ücreti alacaklarının 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olması ve bu alacakların alacağın doğduğu tarihte muaccel olması sebebiyle, dava tarihinden (20.09.2016) geriye dönük hesaplanan 5 yıldan öncesi (01.09.2011 tarihinden öncesi) zamanaşımına uğrayacaktır.

Fazla çalışma ücreti alacağı yönünden:

Davacı vekili, işyerinde çalışma saatlerinin haftanın 5 günü 09.00-18.00 arasında olduğunu, davacının hiçbir zaman bu belirtilen saatte işyerinde ayrılmadığını, yasla çalışma saatlerinin dışında her gün fazla mesai yaptığını, çoğu zaman saat 22.00’dan önce işyerinde çıkmadığını, ayrıca davacının ayda en az iki cumartesi günü 09.00-16.00 saatleri arasında işyerine gelerek çalıştığını, işyerinde haftalık çalışma süresinin haftanın ilk beş gününü kapsamak üzere 40 saat olarak belirlendiğini iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının ücretinin fazla mesai içinde olacak şekilde belirlendiğini, davacıya prim ödemesi yapıldığını iddia etmiştir.

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davacı tanığı …………., Nisan 2014’ten Ekim 2015’e kadar davacının yöneticisi olduğunu, bu tarihler arasında davacı ile birlikte çalıştığını…saat 08.30’da şubeden içeri girdiğini, akşam 22.30’a kadar çalıştıklarını, normal mesainin 09.00-18.00 arasında olduğunu, 22.30’a kadar ortalama 3 gün çalıştıklarını, geri kalan günlerde bölgeye toplantıya gittiğini, gece 23.30’a kadar toplantı yaptıklarını, aynı zamanda hafta sonu da cumartesi Pazar da çalıştıklarını, ayda en az 2 kere ekran açıp çalıştıklarını, her Pazar emlakçı gezdiklerini, konut kredisi için sabah 09.00-akşam 18.00’a kadar emlakçı dolaştıklarını, cumartesi günü ekranı açmıyorlarsa dışarda emlakçı ziyareti yaptıklarını, fazla mesai ödemelerini almadıklarını, açmış olduğu davasının olduğunu, bu çalışmaların müdür olarak kendisinden kaynaklı olmadığını

Davacı tanığı ………….., 2014 Ağustos’ta işe girdiğini, davacının çalıştığını, 2016 Haziran’da işten ayrıldığını, son 4 ay kadar davacı ile birlikte çalışmadıklarını, kendisinin farklı bir şubede çalışmaya devam ettiğini…hepsinin aynı çalışma saatleri içerisinde çalıştıklarını, davacının saat 09.00’dan 19.30’a kadar çalıştığını, ancak haftanın 3 günü 22.00’a kadar çalıştığını, bunun hafta ortasına denk geldiğini, diğer 2 günde 19.30-20.30’a kadar çalıştığını, 2 haftada bir cumartesi veya Pazar günü geldiğini, bazen hem cumartesi hem Pazar geldiğini, şubeye gelmese bile sahada çalıştığını, ayda cumartesi günlerinin yarısını çalıştığını yarısını çalışmadığını, bazı haftalar cumartesi değil Pazar günleri geldiklerini, davacının ortalama ayda 4-5 gün izin kullandığını, fazla mesailerin ödenmediğini, sahada çalıştığı zaman saat 09.00-09.30’da işe başladığını, akşam 16.00-17.00’ye kadar çalıştığını, kendisinin müşterileri gezdiğini, davacının da emlakçıları gezdiğini

Davalı tanığı ………….., 2014 Ekim ile 2016 Haziran arasında davacı ile çalıştığını…davacının 09.00-18.00 arasında çalıştığını…ayda 1-2 sefer cumartesi günü de çalıştığını, şube içinde kaç saat çalışmaları gerektiğinin bildirildiğini, o yüzden bilmediğini, pazarları çalışmadığını, sistemlerin 19.00’a kadar açık olduğunu, ancak davacının hafta ortasında ne kadar fazla mesai yaptığını bilmediğini, fazla mesailerin ödenip ödenmediğini bilemediğini, dini ve milli bayramlarda çalışmadıklarını, ayda 2 ya da 3 kez bölgede toplantı olduğunu, akşam 18.30-19.00 arası başladığını, 20.00’da bittiğini, 20.00 servisi ile de gittiklerini

Davalı tanığı ………….., Ekim 2015’ten 3-4 ay kadar davacı ile çalıştıklarını…sabah 08.30 ile 18.00’a kadar normal mesailerinin olduğunu, ancak davacının haftanın 2-3 günü 21.00’a kadar çalıştığının olduğunu, cumartesi Pazar çalışmasının olmadığını, davacının dini ve milli bayramlarda çalıştığını bilmediğini, fazla mesailerin ödenmediğini, eski uygulamaları bilmediğini, davacının cumartesi Pazar emlakçıları gezdiğini görmediğini beyan etmişlerdir.

Dosyaya sunulan belirsiz süreli iş sözleşmesinin 2. Maddesinde, haftalık çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda, taleple de bağlı kalınarak, davacının haftanın 2 günü, 09.00-18.00 saatleri arasında, 1 saat ara dinlenme süresi düşüldükten sonra günde 8 saat, haftanın 3 günü 09.00-22.00 saatleri arasında, 1,5 saat ara dinlenme süresi düşüldükten sonra günde 11,5 saat, ayda 2 cumartesi günü 09.00-16.00 saatleri arasında, 1 saat ara dinlenme süresi düşüldükten sonra 6 saat çalıştığı kanaatine ulaşılmıştır.

Böylece davacının ayda iki hafta, haftalık çalışma süresi, (8 saat x 2 gün) + (11,5 saat x 3 gün) = 50,50 saat, fazla çalışma süresi 50,50 saat – 45 saat = 5,50 saat olarak, ayda iki hafta, haftalık çalışma süresi, (8 saat x 2 gün) + (11,5 saat x 3 gün) + (6 saat x 1 gün) = 56,50 saat, fazla çalışma süresi 56,50 saat – 45 saat = 11,50 saat olarak tespit edilmiştir.

Bu durumda, davacının aylık fazla çalışma süresi, (5,50 saat x 2 hafta) + (11,50 saat x 2 hafta) = 34 saat olarak tespit edilmiştir.

Davalı işveren tarafından sunulan hizmet sözleşmesinin incelenmesinde, ücret başlıklı 2. Maddesinde, “İş Kanunu gereği olarak aylık belirgin bir ücret olup, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla mesai ücretlerini kapsar.” şeklinde belirlenmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 15.06.2010 gün, 2008/31159 Esas, 2010/19001 Karar sayılı kararında “İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönünde kurallara sınırlı olarak değer verilmelidir. Dairemiz, yılda 90 gün ve 270 saatle sınırlı olarak söz konusu hükümlerin geçerli olduğunu kabul etmektedir. O halde işçinin anılan sınırlamaların ötesinde fazla çalışmayı kanıtlaması durumunda fark fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerekir.” içtihadını benimsemiştir.

Bu doğrultuda, davacının yıllık 270, aylık 270 saat / 12 = 22,5 saati aşan çalışmaları için fazla çalışma saatleri hesaplanacaktır.

Yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, davacının talep edebileceği aylık fazla çalışma süresinin 34 saat– 22,5 saat = 11,5 saat olduğu tespit edilmiştir.

Somut uyuşmazlıkta; davacının satış ( pazarlama) görevlisi olarak maaş +prim usulü ile çalıştığı anlaşıldığından, yukarıda yazılı ilke kararı uyarınca taraf tanık beyanları birlikte değerlendirilerek davacının fazla mesai ücret talebi hesaplama yaptırılarak kabul edilmelidir. Fazla mesai ücreti hesaplamasında; davacının aldığı primler indirilmemeli, fazla mesainin sadece %50 zamlı kısmı hesaplanmalıdır. Mahkemece yerinde olmayan gerekçe ile fazla mesai ücreti talebinin reddedilmesi hatalıdır.“(Yargıtay 9.HD. 29.02.2016  gün, 2014/ 32288 E, 2016/ 4279 K.)

Emsal Yargıtay içtihadı doğrultusunda, davacının fazla çalışma ücretleri, saat ücretinin 0,50 zamlı kısmı ile çarpılması yoluyla hesaplanacaktır.

HESAPLAMA SÜRESİ   ASGARİ ÜCRET ASGARİ ÜCRET ÇARPANI BRÜT ÜCRET           FAZLA ÇALIŞMA SAATİ     TOPLAM
Eylül 2011 arası 837,00 TL 5,0412 4.219,48 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 107,83 TL
Ekim 2011 arası 837,00 TL 5,0412 4.219,48 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 107,83 TL
Kasım 2011 arası 837,00 TL 5,0412 4.219,48 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 107,83 TL
Aralık 2011 arası 837,00 TL 5,0412 4.219,48 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 107,83 TL
Ocak 2012 arası 886,50 TL 5,0412 4.469,02 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 114,21 TL
Şubat 2012 arası 886,50 TL 5,0412 4.469,02 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 114,21 TL
Mart 2012 arası 886,50 TL 5,0412 4.469,02 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 114,21 TL
Nisan 2012 arası 886,50 TL 5,0412 4.469,02 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 114,21 TL
Mayıs 2012 arası 886,50 TL 5,0412 4.469,02 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 114,21 TL
Haziran 2012 arası 886,50 TL 5,0412 4.469,02 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 114,21 TL
Temmuz 2012 arası 940,50 TL 5,0412 4.741,25 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 121,17 TL
Ağustos 2012 arası 940,50 TL 5,0412 4.741,25 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 121,17 TL
Eylül 2012 arası 940,50 TL 5,0412 4.741,25 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 121,17 TL
Ekim 2012 arası 940,50 TL 5,0412 4.741,25 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 121,17 TL
Kasım 2012 arası 940,50 TL 5,0412 4.741,25 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 121,17 TL
Aralık 2012 arası 940,50 TL 5,0412 4.741,25 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 121,17 TL
Ocak 2013 arası 978,60 TL 5,0412 4.933,32 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 126,07 TL
Şubat 2013 arası 978,60 TL 5,0412 4.933,32 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 126,07 TL
Mart 2013 arası 978,60 TL 5,0412 4.933,32 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 126,07 TL
Nisan 2013 arası 978,60 TL 5,0412 4.933,32 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 126,07 TL
Mayıs 2013 arası 978,60 TL 5,0412 4.933,32 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 126,07 TL
Haziran 2013 arası 978,60 TL 5,0412 4.933,32 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 126,07 TL
Temmuz 2013 arası 1.021,50 TL 5,0412 5.149,59 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 131,60 TL
Ağustos 2013 arası 1.021,50 TL 5,0412 5.149,59 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 131,60 TL
Eylül 2013 arası 1.021,50 TL 5,0412 5.149,59 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 131,60 TL
Ekim 2013 arası 1.021,50 TL 5,0412 5.149,59 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 131,60 TL
Kasım 2013 arası 1.021,50 TL 5,0412 5.149,59 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 131,60 TL
Aralık 2013 arası 1.021,50 TL 5,0412 5.149,59 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 131,60 TL
Ocak 2014 arası 1.071,00 TL 5,0412 5.399,13 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 137,98 TL
Şubat 2014 arası 1.071,00 TL 5,0412 5.399,13 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 137,98 TL
Mart 2014 arası 1.071,00 TL 5,0412 5.399,13 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 137,98 TL
Nisan 2014 arası 1.071,00 TL 5,0412 5.399,13 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 137,98 TL
Mayıs 2014 arası 1.071,00 TL 5,0412 5.399,13 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 137,98 TL
Haziran 2014 arası 1.071,00 TL 5,0412 5.399,13 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 137,98 TL
Temmuz 2014 arası 1.134,00 TL 5,0412 5.716,72 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 146,09 TL
Ağustos 2014 arası 1.134,00 TL 5,0412 5.716,72 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 146,09 TL
Eylül 2014 arası 1.134,00 TL 5,0412 5.716,72 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 146,09 TL
Ekim 2014 arası 1.134,00 TL 5,0412 5.716,72 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 146,09 TL
Kasım 2014 arası 1.134,00 TL 5,0412 5.716,72 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 146,09 TL
Aralık 2014 arası 1.134,00 TL 5,0412 5.716,72 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 146,09 TL
Ocak 2015 arası 1.201,50 TL 5,0412 6.057,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 154,79 TL
Şubat 2015 arası 1.201,50 TL 5,0412 6.057,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 154,79 TL
Mart 2015 arası 1.201,50 TL 5,0412 6.057,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 154,79 TL
Nisan 2015 arası 1.201,50 TL 5,0412 6.057,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 154,79 TL
Mayıs 2015 arası 1.201,50 TL 5,0412 6.057,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 154,79 TL
Haziran 2015 arası 1.201,50 TL 5,0412 6.057,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 154,79 TL
Temmuz 2015 arası 1.273,50 TL 5,0412 6.420,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 164,07 TL
Ağustos 2015 arası 6.420,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 164,07 TL
Eylül 2015 arası 6.420,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 164,07 TL
Ekim 2015 arası 6.420,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 164,07 TL
Kasım 2015 arası 6.420,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 164,07 TL
Aralık 2015 arası 6.420,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 164,07 TL
Ocak 2016 arası 6.420,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 164,07 TL
Şubat 2016 arası 6.420,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 164,07 TL
Mart 2016 arası 6.420,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 164,07 TL
Nisan 2016 arası 6.680,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 170,71 TL
Mayıs 2016 arası 6.680,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 170,71 TL
Haziran 2016 arası 6.680,00 TL / 225 x 0,5 x 11,5 saat = 170,71 TL
+ __________
Toplam Brüt = 8.011,52 TL
Sigorta Primi = 1.201,73 TL
__________
Vergiye Tabi Ücret = 6.809,79 TL
Gelir Vergisi Kesintisi = 1.021,47 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 60,81 TL
__________
Net Fazla Çalışma Ücreti Alacağı   = 5.727,51 TL
 • SONUÇ

Dosyada bulunan delillerin takdir ve değerlendirilmesi Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının, dava konusu edilen dava dilekçesindeki talepleri;

Talep Hesaplanan
Fazla Çalışma Ücreti Alacağı 1.000,00 TL 5.727,51 TL

olarak hesaplanmış olup, Sayın Mahkemeye saygıyla sunarım.06.10.2017

Hesap Bilirkişi

Gökmen Ergür