YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 15.03.2017 Esas: 2017/790 Karar: 2017/1545

Rehinle Temin Edilmiş Alacak – Bono – İhtiyati Haciz

Özet :

Rehinle temin edilmiş olan bir alacak için verilmiş olan kambiyo senedine istinat edilerek ihtiyati haciz kararı verilebilir.

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

… 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 26.04.2016 tarih ve 2016/293 – 2016/293 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz kararına itiraz edenler (borçlular) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY  KARARI

İhtiyati haciz kararına itiraz eden vekili, İİK 257. maddede belirtilen şartların hiçbirisinin mevcut olmadığını, müvekkilinin mal kaçırma şüphesinin olmadığını, ev ve işyeri adresinin sabit olduğunu, alacaklı lehine ipotek tesis edildiğini ileri sürerek verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Karşı taraf (alacaklı) vekili, rehin ile tesis edilmiş bir alacakta, alacaklının öncelikle ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabileceği doğrudan ihtiyati haciz isteyemeyeceği şeklindeki itirazının doğru olmadığını, ipoteğe başvurmadan senede dayanarak hacze başvurulabileceğini, kefilin mal kaçırma ihtimalini bilme imkanının bulunmadığını, itirazların hiçbirinin İİK’na göre geçerli itirazlar olmadığını savunarak itirazın reddini istemiştir.

Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, ihtiyati haciz kararının kambiyo senedine istinaden verildiği, İİK 167 maddesine göre rehinle temin edilmiş alacak olsa bile kambiyo senedine dayalı olarak takip yapılmasının mümkün olduğu, davaya esas alınan senedin teminatlandırılmasının söz konusu olmadığı, kredi sözleşmesine bağlı borç için verilen teminatın kambiyo hukuku bakımından senet alacağını ilgilendirmediği gerekçesiyle ihtiyati haciz kararına itirazın reddine karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz kararına itiraz edenler (borçlular) vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, ihtiyati haciz kararına itiraz edenler (borçlular) vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, ihtiyati haciz kararına itiraz edenler (borçlular) vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 22,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden ihtiyati haciz kararına itiraz edenlerden (borçlular) alınmasına, 15.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.