YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 12.12.2016 Esas: 2016 / 20035 Karar: 2016 / 25187

Satışın Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İki Sene Geçtikten Sonra Yapılması Tek Başına İhalenin Feshi Nedenidir.

Özet:

Dava, ihalenin feshi talebine ilişkindir. Satışın, kıymet takdirinin yapıldığı tarihten iki sene geçtikten sonra yapılması tek başına ihalenin feshi nedenidir. İki yıllık sürenin başlangıcı,  kesinleşmesi kaydı ile kıymet takdirinin yapıldığı tarihtir. Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıldan fazla süre geçtikten sonra dava konusu ihale gerçekleştiğinden, mahkemece ihalenin feshine karar verilmelidir.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı-borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi borçlu, icra mahkemesine başvurarak taşınmaz ihalesinin feshini talep etmiş, mahkemece istemin reddine hükmedilmiştir.

İİK’nun 128/a-2. maddesinde; “Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez” hükmüne yer verilmiştir.

HGK’nun 26/02/1992 gün ve 92/70-130 sayılı kararında; satışın, kıymet takdirinin esas alındığı tarihten iki sene sonra yapılmasının başlı başına ihalenin feshi sebebi sayılacağı benimsenmiştir. Ayrıca kararda iki yıllık sürenin başlangıcının, bilahare kesinleşmesi kaydı ile kıymet takdirinin yapıldığı tarih olduğu açıkça vurgulanmıştır.

Bu husus kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece re’sen nazara alınmalıdır.

Somut olayda, şikayete konu taşınmazla ilgili olarak icra müdürlüğünce 31.03.2013 tarihinde kıymet takdirinin yapıldığı, bilirkişilerin 01.04.2013 tarihli raporlarını ibraz ettikleri, kıymet takdirine itiraz üzerine … 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2013/578 E. sayılı dosyasında alınan 24.09.2013 tarihli bilirkişi raporunda, taşınmazın arsa değerinin, 31.03.2013 tarihi itibariyle belirlendiği, ancak mahkemece 24.09.2013 tarihli bilirkişi raporunun hükme esas alındığı, oysa ihale 20.08.2015 tarihinde yapılmış olup hükme esas alınması gereken 31.03.2013 tarihinden itibaren iki yıllık sürenin geçtiği görülmüştür (HGK 20.01.2016 T. 2015/12-3325E- 2016/25K.).

O halde şikayete konu ihale, kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı 31.03.2013 tarihinden itibaren iki yıldan fazla süre geçtikten sonra gerçekleştiğinden mahkemece, ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine hükmedilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Davacı-borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.