YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 18.02.2019 Esas: 2016/6811 Karar: 2019/1637

Sigorta Şirketinin, Sigortalı Aracın Uzun Süreli Kiralayanından Rücu Hakkı Yoktur.

Özet:

Dava, … sözleşmesine dayanılarak sigorta şirketi tarafından sigortalı aracın uzun süreli kiralayanı aleyhine açılan, rücuen tazminat istemine ilişkindir. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında sigortacının rücu hakkı, 2918 sayılı KTK’nin 95/2 maddesi ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında düzenlemeye tabi tutulmuştur. … Poliçe Genel Şartlarının 4. maddesinde düzenlenen ağır kusur veya kasıt hali, oto yarışına katılma, ehliyetnamesiz motorlu araç kullanmak, uyuşturucu veya alkollü olarak araç kullanmak istiap haddinin aşılması, aracın çalınması veya gasp edilmesinde işletenin kusuru gibi haller sigortacının sigortalısına rücu sebeplerindendir. Somut olayda, davacı …, davalının uzun süreli kira sözleşmesi ile kiraladığı sigortalı aracın ehliyetsiz sürücüsünün sevk ve idaresindeyken meydana gelen kaza nedeniyle zarar gören üçüncü kişilere ödemiş olduğu tazminatın davalıdan rücuen tahsilini talep etmektedir. Dosya içerisinde yer alan 10.07.2012 başlangıç tarihli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesine göre sigorta ettiren dava dışı …’dur. Davaya konu trafik kazası 16.08.2012 tarihinde meydana gelmiştir. Davacı …, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına dayalı olarak kendi akidi olan dava dışı …’ya karşı rücu hakkını kullanabilir.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm davalı … tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalı … … Otomotiv unvanlı iş yerinin sahibi olduğunu, mülkiyeti eşi …’ya ait davacıya trafik sigortalı aracı 10/08/2012 tarihinde uzun süreli kiraladığını, bahse konu aracın dava dışı … idaresindeyken 16/08/2012 tarihinde … plakalı araç ile çarpıştığını, trafik kazası neticesinde sigortalı araç içinde yolcu durumunda olan …’ın vefat ettiğini, meydana gelen kaza nedeniyle sigortalı araç sürücüsünün tam kusurlu olduğunu, davacı şirket tarafından baba Necip Çapraz için 12.615,26 TL, anne … için 15.692,74 TL olmak üzere toplam 28.308,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının ödendiğini, ödenen 28.308,00 TL’nin 15/11/2012 ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı …, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulüne, 28.308,00 TL’nin 15/11/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı … tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, … sözleşmesine dayanılarak sigorta şirketi tarafından sigortalı aracın uzun süreli kiralayanı aleyhine açılan, rücuen tazminat istemine ilişkindir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında sigortacının rücu hakkı, 2918 sayılı KTK’nin 95/2 maddesi ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında düzenlemeye tabi tutulmuştur. … Poliçe Genel Şartlarının 4. maddesinde düzenlenen ağır kusur veya kasıt hali, oto yarışına katılma, ehliyetnamesiz motorlu araç kullanmak, uyuşturucu veya alkollü olarak araç kullanmak istiap haddinin aşılması, aracın çalınması veya gasp edilmesinde işletenin kusuru gibi haller sigortacının sigortalısına rücu sebeplerindendir.

Somut olayda, davacı …, davalının uzun süreli kira sözleşmesi ile kiraladığı sigortalı aracın ehliyetsiz sürücüsünün sevk ve idaresindeyken meydana gelen kaza nedeniyle zarar gören üçüncü kişilere ödemiş olduğu tazminatın davalıdan rücuen tahsilini talep etmektedir.

Dosya içerisinde yer alan 10.07.2012 başlangıç tarihli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesine göre sigorta ettiren dava dışı …’dur. Davaya konu trafik kazası 16.08.2012 tarihinde meydana gelmiştir. Davacı …, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına dayalı olarak kendi akidi olan dava dışı …’ya karşı rücu hakkını kullanabilir. Bu nedenle; davacı … şirketinin davalı …’ya karşı rücu hakkı ve imkanı bulunmamaktadır.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınarak davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı … Kuşçu’ya geri verilmesine 18/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.