YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 27.12.2004 Esas: 2004 / 22495 Karar: 2004 / 26960

Şirket Kaşesi Dışında Senet Üzerine Atılan İkinci İmza Şirket Temsilcisini Şahsen de Sorumlu Kılar.

Özet:

Takip dayanağı bono, borçlu şirketin temsilcisi tarafından şirket kaşesi üzerine ve açığa imza atılmak suretiyle düzenlenmiştir. Bono üzerinde iki imza bulunduğuna ve şikayetçi imzayı inkar etmediğine göre şirket kaşesi dışında bono üzerine atılan ikinci imza şirket yetkilisini şahsen sorumlu kılar.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Takip dayanağı bono, borçlu şirketin münferit temsilcisi K. tarafından şirket kaşesi üzerine ve açığa imza atılmak suretiyle düzenlendiği anlaşılmaktadır. TTK’nun 690. maddesi göndermesiyle bonolar hakkında uygulanması gereken aynı kanunun

589. maddesi gereğince, şirketin münferit temsilcisinin şirket kaşesi dışında senet üzerine atmış olduğu diğer imzanın kendisini sorumluluktan kurtaracağı düşünülemez. Senet üzerinde iki adet imza bulunması nedeniyle ve bu imzanın şikayetçi tarafından inkar edilmediği de gözetilerek imzalardan birinin K. adına atıldığının kabulü gerekir. Mahkemece yukarıda belirtilen nedenlerle şikayetin kabulü gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 27.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.