YARGITAY 19.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 18.10.2004 Esas: 2004 / 1865 Karar: 2004 / 10288

Süresinde İbraz Edilmediği İçin Çek Vasfını Kaybeden Belge İçin Hamilin Keşideciye Müracaat Hakkı Düşer.

Özet:

İcra takibine ve itirazın iptali davasına konu olan belge, yasal süresi içinde bankaya ibraz edilmediğinden çek vasfını yitirmiştir. Borç ve alacak ilişkisine dayanılmadığından yazılı delil başlangıcı da sayılamaz. Çek vasfını yitiren belge için hamilin keşideciye müracaat hakkı düşer. Bu durum karşısında davanın reddi gerekir.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, müvekkilinin davalıların murisinden olan alacağına karşılık verilen çek bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahsili için takibe geçtiğini, ancak takibe itiraz edildiğini iddia ederek itirazlarının iptaliyle, takibin devamına ve % 40 tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, dava konusu çekin zamanaşımına uğradığını, müvekkillerinin murisi ile davacının kardeşinin yapı kooperatifinin birinci ve ikinci başkanı olduklarını, murisin acil ödemeler olabilir düşüncesiyle boş çek yapraklarını imzalayarak ikinci başkana bıraktığını, murisin ölüm tarihinden sonraki tarihi taşıyan çek bedelinin tahsili için talepte bulunulamayacağını belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre takip ve dava konusu çekin süresinde ibraz edilmemesi nedeniyle çek vasfını taşımadığı, borç ve alacak ilişkisine dayanılmadığından yazılı delil başlangıcı da olamayacağı gibi çek vasfını yitiren belge için hamilin keşideciye müracaat hakkının ortadan kalktığı ve böyle bir belge için zamanaşımından da bahsedilemeyeceğinden davanın reddine dair verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 18.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.