YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.10.2004 Esas: 2004 / 5184 Karar: 2004 / 10816

Taahhüdü İhlal Suçu İlk İhlalle Oluşacağından Sonraki İhlaller Yeni Bir Suç Oluşturmaz.

Özet:

Taahhüdü ihlal suçu ilk ihlal ile oluşur. Sonraki ihlaller yeni bir suç oluşturmaz. Önceki taksitlerin ödenip ödenmediği araştırılmadan eksik inceleme ile üçüncü takside dayalı olarak yazılı şekilde mahkumiyete karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Taahhüdü ihlalden sanık H’nin yapılan yargılaması sonunda; İİK’nun 340. maddesi uyarınca 1 ay hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair TEKİRDAĞ İcra Ceza Mahkemesi’nden verilen 23.10.2003 gün ve 1259 Esas 2182 Karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı’ndan tebliğname ile 21.04.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

1- Takip dosyasında bulunan 01.04.2003 tarihinde ve 10.04.2003 tarihinde düzenlenen iki ayrı taahhhütten hangisinin şikayet edildiğine ilişkin açıklamayı içermeyen şikayet dilekçesine dayanılarak hüküm kurulması,

2- Kabule göre de; taahhüdü ihlal suçunun ilk ihlalle oluşacağı sonraki ihlallerin yeri bir suç oluşturmayacağı gözetilmeden, önceki taksitlerin ödenip ödenmediği usulen araştırılıp sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik incelemeyle 3. taksite dayalı olarak yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

3- Ödeme taahhüdünün kabulünün alacaklı vekili tarafından şarta bağlandığının anlaşılması karşısında, taahhüdün hukuken geçersiz olduğu gözetilmeden sanığın mahkumiyetine hükmolunması,

4- Sanığın dosya içindeki sabıka kaydında Tekirdağ İcra Ceza Mahkemesi’nden verilen ve 25.10.2002 tarihinde yerine getirilmiş sabıkası olduğunun anlaşılması karşısında geçmiş hükümlülüğüne ait ilamın infaz şerhli bir sureti getirtilerek hakkında TCK’nun 81. maddesinin uygulama olasılığının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA 14.10.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.