YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ

Tarih: 28.06.2016 Esas: 2015 / 34509 Karar: 2016 / 20345

Taahhüt Tutanağında İşlemiş ve İşleyecek Faiz, Vekalet Ücreti, İcra Harç ve Giderleri ile Birlikte Toplam Ödenecek Miktar Belirtilmemiş ise Taahhüdü İhlal Suçu Oluşmaz.

Özet:

Sanık, ödeme taahhüdünü ihlal suçundan yargılanmıştır. Taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin hesaplanarak toplam ödenecek miktarın borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerekmektedir. İşleyen ve işleyecek faiz miktarı taahhüt tutanağında ayrı ayrı gösterilmediğinden ödeme taahhüdü geçerli değildir. Açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır. 

Ödeme şartını ihlâl suçundan sanık …., 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair …. İcra Ceza Mahkemesinin 07/04/2015 tarihli ve … esas, … sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin ….İcra Ceza Mahkemesinin 02/07/2015 tarihli ve … değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 04/11/2015 gün ve … Sayılı Kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25/11/2015 gün ve …. sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

1- 2004 Sayılı Kanun’un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiğinden, 11/03/2014 tarihli ödeme taahhüdünde takip sonrası faiz 146,53 Türk lirası olarak belirtilmiş ise de, bu faizin hangi dönemleri kapsadığı, icra takibinin kesinleştiği tarihten taahhüt tarihine kadar işlemiş ve taahhüt tarihinden son ödeme tarihine kadar işleyecek faiz olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklık olmadığı gibi alacaklının son ödeme tarihine kadar işleyecek faizden feragat beyanının da yer almadığı ve bu nedenlerle işleyen ve işleyecek faiz miktarının taahhüt tutanağında ayrı ayrı gösterilmemesi nedeniyle belirsizlik bulunduğundan taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken sanığın aleyhine sonuç doğuracak surette yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde,

2- Taahhüdü ihlal suçunda, şikayet tarihinden sonra ödenmeyen her aylık borç için yeni şikayet hakkının bulunduğu ve sanığın suç tarihi itibariyle ödemek zorunda olduğu borcuna karşılık 14/03/2014 tarihli birinci taksit olan 1.036,14 Türk lirasını 21/07/2015 tarihli ve 16007 nolu tahsilat makbuzu ile icra dosyasına yatırmış olduğunun anlaşılması karşısında, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararının kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, …. İcra Ceza Mahkemesinin 02/07/2015 tarihli ve … değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 28.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.