YARGITAY 19.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 11.10.2004 Esas: 2004 / 6597 Karar: 2004 / 9878

Tacirler Arasındaki İhtilaflarda Tüketici Kanunu Hükümleri Uygulanmaz.

Özet:

Dava, ödenmeyen doğalgaz tüketim bedelinin tahsili talebine ilişkindir. Somut olayda, davacı ve davalı tacir olup taraflar arasındaki abone sözleşmesi de davalının ticari işletmesiyle ilgilidir. Tacirler arasındaki uyuşmazlığın çözümünde Tüketici Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu nevi uyuşmazlıkların genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava dilekçesinin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, müvekkili idare ile davalı arasında doğalgaz abonelik sözleşmesi bulunduğunu, davalının doğalgaz tüketim bedelini ödemediğini belirterek 2.049.115.770.-TL. alacağın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yanlar arasındaki uyuşmazlığın abone sözleşmesinden kaynaklandığı, 4822 Sayılı Yasa ile 4077 Sayılı Yasaya eklenen 11/A maddesi ile abone sözleşmelerinin bu yasa kapsamına alındığı, anılan yasanın uygulanması ile ilgili her türlü çekişmenin Tüketici Mahkemelerinde görüleceği gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, doğalgaz abonesi olan davalı şirketin işyerinde doğalgaz tüketim borcunu ödememesi nedeniyle davacı tarafından alacağın tahsili için yapılan icra takibine vaki itiraz üzerine açılan itirazın iptali davasıdır.

Davacı şirket ile davalı şirket tacir olup, taraflar arasında düzenlenen abone sözleşmesi davalının ticari işletmesi ile ilgilidir.

Bu durumda mahkemece, tacirler arasındaki ihtilafların çözümünde 4077 Sayılı Yasanın uygulanamayacağı ve uyuşmazlığın hallinin genel mahkemelerde yapılması gerekeceği düşünülmeden yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 11.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.