YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 25.01.2005 Esas: 2004 / 10136 Karar: 2005 / 187

Tadilat Nedeniyle Tahliye Kararı Verilebilmesi İçin Tadilatın Tasdikli Projeye Bağlanmış, Esaslı ve İmar Amaçlı Olması Gerekir.

Özet:

Davacı, esaslı tadilat nedeniyle tahliyeye karar verilmesini talep etmiştir. Tadilat nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için tadilatın tasdikli projeye bağlanmış, esaslı ve imar amaçlı olması gerekir. Eldeki davada, yapılmak istenen basit değişiklik esaslı ve imar amaçlı değildir. Bu durumda davanın reddi gerekir.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, esaslı tadilat nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece istem gibi karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar vekili, davalının kiracısı olduğu dükkanın mirasçılar arasında paylaşılması söz konusu olduğundan kiralananda esaslı tadilat yapılarak kiralananın iki dükkan, bir depo oluşturulacak biçimde bölüneceğini, projenin hazırlanıp belediyeden tadilat ruhsatı alındığını öne sürerek esaslı tadilat nedeniyle kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı, davacıların iyi niyetli olmadığını, çeşitli davalarla tahliyesini sağlayamadıklarından bu kez tadilat nedeni ile tahliye istediklerini, davanın süresinde açılmadığını, tadilat yapılacağı iddiasının doğru olmadığını, davanın reddini savunmuştur.

Tadilat sebebiyle kiralananın tahliyesine karar verilebilmesi için tasdikli projeye bağlanmış tadilatın esaslı nitelikte olması ve imar amacı taşıması icabeder.

Olayımızda; kiralananla birlikte zemin katta üç olan dükkan sayısının iki adet iç bölme duvarı yapılmak suretiyle 4 adet dükkan ve bir depo şekline dönüştürüleceği keşfen saptanmıştır. Bu nitelikteki basit değişikliğin projesine uygun olsa dahi esaslı ve imar amaçlı olduğu kabul edilemez. Bu itibarla 6570 Sayılı Yasanın 7/ç maddesinde öngörülen unsurlar mevcut olmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 25.01.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.