YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 15.03.2016 Esas: 2015 / 31332 Karar: 2016 / 7597

Takibe İtiraz Edilmiş Olması, Dayanak Belgelerin Eklenmemiş Olması Nedeniyle Şikayet Yoluyla Ödeme Emrinin İptalini İstemeye Engel Değildir.

Özet:

Alacak bir belgeye dayanıyorsa, belgenin aslının veya onaylı örneğinin borçlu sayısından bir fazlasının icra dairesine sunulması ve ayrıca ödeme emri ile borçluya gönderilmesi zorunludur. İcra takibine itiraz edilmiş olması, dayanak belgelerin eklenmemiş olması nedeniyle şikayet yoluyla ödeme emrinin iptalini istemeye engel değildir. Ödeme emri ekinde takip dayanağı belgenin gönderildiğine ilişkin bir açıklama tebligatta yer almamaktadır. Bu durumda, dayanak belgelerin eklenmemiş olması nedeniyle ödeme emrinin iptaline ilişkin şikayetin kabulü gerekir. 

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi…. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, örnek 7 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda, takibin dayanağı olan belgenin ödeme emri ekinde gönderilmediğini ileri sürdüğü, mahkemece borçlu tarafından dayanak belge incelenip itiraz sebepleri ileri sürüldüğünden ödeme emrini iptalinin gerekmediği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK’nun 58/3. maddesi gereğince; alacak bir belgeye dayanmakta ise, belge aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine verilmesi ve ayrıca Hukuk Genel Kurulunun 02.02.2000 tarih ve 2000/12-50 Esas, 2000/47 sayılı kararında da açıklandığı üzere İİK’nun 61/l. maddesi (2). cümlesi gereğince de belgenin onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunludur.

İİK’nun 58 ve İİK’nun 61. maddelerine göre takibe itiraz edilmesi şikayet yoluyla ödeme emrinin iptaline engel değildir.

Somut olayda, takip belgeye dayandığı halde borçlu … adına çıkarılan ödeme emri tebliğ evrakında, ‹‘Örnek No:7 Ödeme Emri Vardır’’ şerhinin bulunduğu, takip dayanağı belge suretinin ödeme emri ekinde gönderildiğine ilişkin bir açıklamanın tebligat parçası üzerinde yer almadığı görülmektedir.

Hal böyle olunca, mahkemece, borçluya sadece ödeme emri gönderildiği ve takibe dayanak belgenin eklenmediği göz önünde bulundurularak, bu yöne ilişkin şikayetin kabulü gerekir iken yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.