YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.03.2005 Esas: 2005 / 875 Karar: 2005 / 2404

Takibin Ertelenmesine Karar Verilmiş Ancak Teminat Yatırılmamış ise 3. Kişinin Açtığı Reddedilen İstihkak Davasında Tazminata Karar Verilemez.

Özet:

Davacı üçüncü kişi, istihkak talebinde bulunmuştur. Takibin ertelenmesine karar verilmesine rağmen teminat yatırılmamış ise davacı üçüncü kişi, davasının reddedilmesi nedeniyle tazminata mahkûm edilemez. Açıklanan husus nazara alınmadan alacağın % 40’ı oranında tazminata hükmedilmesi isabetsizdir.

Kararın temyizen tetkiki davacı (3. kişi) vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi H.A. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği görüşüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davacı 3. kişinin aşağıda yazılı bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Uyuşmazlık 3. kişinin İİK’nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı istihkak davasına ilişkindir. Toplanan delillere göre davanın reddine karar verilmesi doğrudur. Ancak takip işlemlerinin ertelenmesine karar verilmiş ise de teminat alınmadığından İİK’nun 97/13. maddesi uyarınca davacı haksız çıkma tazminatı ile sorumlu tutulamaz. Takip işlemlerinin ertelenmiş sayılması için İİK’nun 97/3. maddesi uyarınca alacaklının muhtemel zararı karşılığı 36. maddede gösterilen teminatın alınması zorunludur. Bu nedenle alacağın % 40’ı oranında tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Ne var ki bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden H.U.M.K.’nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü hükmün 2. bendinin silinmesine, hükmün değiştirilen ve düzeltilen bu şekliyle ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz ederek yükseltilmesine, 14.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.