YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 10.09.2004 Esas: 2004 / 14667 Karar: 2004 / 18913

Takibin Kesinleşmesinden Sonra Dayanak Çekin Zamanaşımına Uğradığı İddiası İcranın Geri Bırakılması

Özet:

Borçlu, ödeme emrine karşı zamanaşımı itirazında bulunmamış olsa dahi takibin kesinleşmesinden sonra çekin zamanaşımına uğradığı iddiasıyla mahkemeye başvurabilir. Takibin kesinleşmesinden sonra mahkemeye başvuru hususun da bir süre öngörülmemiştir. Somut olayda, dosya kapsamından çekin zamanaşımına uğradığı anlaşıldığından icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile red kararı verilmesi isabetsizdir.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu vekili takibin kesinleşmesinden sonraki devrede dayanak çekin zamanaşımına uğradığından bahisle mahkemeye başvurmuştur. Daha önce ödeme emrine karşı zamanaşımı itirazında bulunulmamış olsa dahi borçlunun başvuru hakkı bulunmaktadır. İİK’nun 71. maddesinde takibin kesinleşmesinden sonraki devrede mahkemeye başvuruda herhangi bir süre öngörülmemiştir. Takip dosyasında 26.02.2002 tarihi ile başvuru tarihi olan 13.04.2004 tarihleri arasında herhangi bir takip işlemi bulunmamaktadır. Bu süreler arasında takip konusu çek bakımından T.T.K.’nun 726. maddesinde yazılı 6 aylık zamanaşımı süresi dolmuştur. Mahkemece İİK’nun 71/son33/a maddeleri gereğince icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken aksine kanaatle talebin reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 10.09.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.