YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.01.2005 Esas: 2004 / 9918 Karar: 2005 / 89

Takip Talepnamesinde Tahliye İsteği Yoksa Ödeme Emrinde İhtar Bulunsa da Tahliye Kararı Verilemez.

Özet:

Dava, kiranın ödenmemesi nedeniyle yapılan icra takibine vaki itirazın kaldırılması ve tahliye talebine ilişkindir. Davacının takip talepnamesinde tahliye isteği bulunmamaktadır. Buna rağmen ödeme emrinde tahliye ihtarının bulunması davacı alacaklıya tahliye yönünden hak sağlamaz. Tahliye talebinin reddi gerekirken aksi yönde karar tesisi hatalıdır.

İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar borçlu tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kira borcunun ödenmemesi nedeniyle yapılan icra takibine itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece istem gibi karar verilmiş ve hüküm davalı-borçlu tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, takip konusu borcun ödendiğinin kanıtlanmamış olmasına göre aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Alacaklı tarafından düzenlenen takip talepnamesinde (48 örnek) tahliye isteğinin bulunmadığı görülmektedir. İcra müdürlüğünce borçluya gönderilen ödeme emrinde (51 örnek) tahliye ihtarının bulunması alacaklıya tahliye açısından bir hak vermez. Ödeme emrinin takip talepnamesine uygun düzenlenmesi gerekir. Bu nedenle tahliye isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabul kararı verilmesi hatalı olmuştur.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenle alacakla ilgili hükmün ONANMASINA, 2. bentte yazılı nedenle tahliye ile ilgili hükmün BOZULMASINA, onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden alınmasına, 24.01.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.