YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 19.10.2004 Esas: 2004 / 18154 Karar: 2004 / 22179

Talimat İcra Dairesince Yaptırılan Kıymet Takdirine Yönelik Şikayeti İnceleme Yetkisi O Yer İcra Mahkemesine Aittir.

Özet:

Haczedilen mallar başka yerde bulunuyorsa satış, istinabe suretiyle yapılır. Artırma ve ihaleye yönelik ihtilaflar talimat icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince çözülmelidir. Eldeki davada da kıymet takdirine ilişkin şikayet talimat icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılmasına rağmen yazılı gerekçe ile yetkisizlik kararı verilmesi hatalıdır.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK’nun 360. maddesi gereğince haczedilen mallar başka bir yerde bulunduğu takdirde satış, istinabe suretiyle yapılır. Artırma ve ihaleye yönelik ihtilaflar kendisine talimat yazılan icra dairesinin tabi bulunduğu Tetkik Merciince incelenip sonuçlandırılır. Somut olayda, kıymet taktiri talimatla Muradiye İcra Dairesi’nce yapıldığı için, bu işleme yönelik şikayetleri inceleme yetkisi de Muradiye İcra Hakimliği’ne aittir. O halde mahkemece şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, asıl icranın bağlı olduğu İcra Mahkemesinin yetkili olduğu gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 19.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.