YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 19.02.2018 Esas: 2018/294 Karar: 2018/966

Tapu Kayıtlarındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Talepleri Çekişmesiz Yargı İşi Kapsamında Olduğundan Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Özet:

Davacı, uyuşmazlık konusu taşınmazın miras bırakanı adına kayıtlı olup baba adının yazılmadığını belirterek tapu kaydının düzeltilmesini talep etmiştir. Tapu kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesi talepleri çekişmesiz yargı işi kapsamında olduğundan görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığın sulh hukuk mahkemesinde görülüp işin esası incelenerek varılacak sonuca göre bir karar vermesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu yazılı gerekçelerle görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 

Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekilince yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakiminin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Davacı, 1058 parsel sayılı taşınmazın miras bırakan … adına kayıtlı olup … olan baba adının yazılmadığını belirterek tapu kaydının düzeltilmesini istemiştir.

Davalı tapu müdürlüğü, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, tapulama mahkemesinin 965/90 Esas, 1968/59 Karar sayılı kararın düzeltilmesi için bu davayı açmak yerine hükümde hata veya anlaşılamayan bir husus varsa bunlara ilişkin HMK’nın 304. ve 305. maddeleri gereğince kararı veren mahkemeden hükmün tashihini veya tavzihini talep etmek gerekirken tapu kaydında düzeltim davası açmanın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacılar bu kez … kadastro mahkemesine başvurarak adı geçen kararın “baba adı …” eklenmek suretiyle tavzih edilmesini istemişler, kadastro mahkemesi 31.10.2016 tarih ve 2016/22-42 Esas ve Karar sayılı kararı ile kesinleşen bir kadastro tespitine dair oluşan tapu kaydındaki talebe ilişkin davada görevli olmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, her ne kadar … sulh hukuk mahkemesinin kararının red kararı olduğu görülmüşse de gerekçe incelendiğinde görevsizlik hükmünde olduğu anlaşılarak yargılamada beklenen amaca ulaşılabilmesi için dosyanın görevli mahkeme tayini açısından … bölge adliye mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.

Kadastro mahkemesi kararını inceleyen … Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesince verilen 10.04.2017 tarih ve 2017/76-75 Esas ve Karar sayılı karar ile … kadastro mahkemesinin kararı kaldırılarak tavzih talebinin reddine karar verilmiştir.

Sulh hukuk mahkemesince verilen görevsizlik kararı davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Talep tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 383. maddesine göre de, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Bu itibarla, çekişmesiz yargı işi olan tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi taleplerine sulh hukuk mahkemelerince bakılması gerekir.

Hâl böyle olunca, davada ileri sürülen isteğin HMK’nın 382. maddesi kapsamında çekişmesiz yargı işlerinden bulunduğu ve aynı Kanunun 383. maddesi uyarınca uyuşmazlığın sulh hukuk mahkemesinde görülüp işin esasının incelerek hasıl olacak sonuca göre bir karar vermesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Davacıların temyiz itirazı açıklanan nedenle yerindedir. Kabulü ile, hükmün (HMK’nın geçici 3. maddesi yollamasıyla) 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 19.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.