YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 13.02.2018 Esas: 2018/453 Karar: 2018/1637

Taşeronla İşçi Çalıştırma – Rücu Davası – Tarafların Sorumluluğu

Özet :

Asıl işveren ile işçi çalıştıran taşeron arasında özel bir sözleşme hükmü bulunmuyor ise, taraflar işçiye ödenen işçilik alacaklarından yarı yarıya sorumludur.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı … İnş. San. Tic. Ltd. Şti. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY  KARARI

Davacı, taraflar arasında hizmet alım sözleşmesi düzenlendiğini, dava dışı işçi … tarafından bir kısım işçi alacaklarının tahsili amacıyla … İş Mahkemesi’nin 2009/180 Esas sayılı dosyasında alacak davası açıldığını, bu dava neticesinde doğmuş olan alacağın tahsili amacıyla … 2. İcra Müdürlüğü’nün 2011/1676 Esas sayılı dosyasında icra takibinde bulunulduğunu, icra dosyasına 16/08/2011 tarihinde 16.249,15.-TL yatırdıklarını, taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesi ve şartnameler gereğince bu miktardan davalıların sorumlu olduğunu belirtip ödediği 16.249,15.-TL’nın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılardan … Sosyal Hizmetler İnş. San. Tic. Ltd. Şti., davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuş diğer davalılar dava dilekçesine yanıt vermeyerek davayı inkar etmişlerdir.
Mahkemece, davanın kabulü ile 1.613,54-TL. alacağın davalı … Med. Gıda Ltd. Şti.’den, 1.452,67-TL alacağın davalı … Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’den, 1.936,90-TL alacağın davalı … Tem. İnş. Yem. Tic. Ltd. Şti.’den, 323,36-TL alacağın davalı … İnş. Ltd. Şti’den, 3.228,71-TL alacağın davalı … Tur. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti’den, 484,22-TL alacağın davalı …. Sağ. Hiz. Ltd. Şti’den, 558,97-TL alacağın davalı … Bil. Kır. Medi Ltd. Şti’den, 1.000,95-TL alacağın davalı …’den, 3.550,44-TL alacağın davalı … İnş. San. Tic. Ltd. Şti’den, 2.099,39-TL alacağın davalı … Mad. Hiz. Ltd. Şti’den ödeme tarihi olan 16/08/2011 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davalı … İnş. San. Tic. Ltd. Şti tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, yaptıkları hizmet alım ihalesinin davalılar tarafından üstlenildiğini, ihale şartnamesine göre, davalı yüklenicilerin çalıştırdığı işçilerin iş hukukundan doğan her türlü işçilik hakları ile ilgili tazminatlarından sorumlu olduğunu ileri sürerek eldeki davayı açmış olup, dava dışı işçinin işçilik tazminatlarının tahsili için açtığı dava sonunda hesaplanan tazminatın eldeki davanın tarafı olan davacı tarafından ödendiği ihtilafsızdır.

Somut olayda, mahkemece; davacı kurum ile her bir davalı arasında yapılan ihale sözleşmesinde söz konusu işçi alacak ve haklarından yüklenici sıfatı ile davalı şirketlerin sorumlu olduğunun belirtildiği, özellikle ihale sözleşmesinin 23., 34. ve 36. maddelerinde ve atıf yaptığı genel şartnamenin altıncı bölümünde bu husususun düzenlendiği, her ne kadar bu sözleşmeler üçüncü kişi sıfatı ile işçiyi bağlamamakta ise de serbest iradeleri ile sözleşme imzalayan iş sahibi kurum ile yüklenici firmaları bağlayacağı, bu nedenle davacı kurumun rücu hak ve yetkisinin bulunduğu, her bir davalı firmanın kendi sözleşme dönemlerine tekabül eden tutar kadar sorumlu oldukları gerekçesiyle davanın kabulü cihetine gidilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, dava dışı işçiye ödenen ücret alacağından tarafların ne oranda sorumlu olduklarına ilişkindir. Uyuşmazlığın çözümünde öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine, aynı sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili verilmiş mahkeme kararları ve genel hukuk prensipleri dikkate alınarak bir sonuca gidilmelidir. Davacı ile temyiz eden davalı arasında düzenlenen hizmet alım sözleşmesi ve ekleri olan şartnamelerin hükümleri incelendiğinde, davacı Bakanlığın çalıştırılacak işçiler ile ilgili işe başlama, çalışma koşulları, denetleme, mali haklarının ödenmesi ile ilgili denetim ve kontrolü tamamen elinde bulundurduğu, ancak taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinde, işçilerin iş akitlerinden doğacak dava konusu alacaklardan hangi tarafın ne oranda sorumlu olduğu hususunda bir düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir. Hal böyle olunca tacir olan davalının çalıştırdıkları işçilerin fiili işçilik dışında sair tazminat haklarından sorumlu olacaklarını bilebilecek durumda oldukları ancak, davacı Bakanlığın da asıl işveren durumunu muhafaza etmesi nazara alındığında doğan zararlardan tarafların yarı yarıya sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Davacı ve davalının bu ilkeler çerçevesinde sorumluluğunun belirlenmesi gerekirken, aksi düşüncelerle dava dışı işçiye ödenen miktarın tamamının davalıya rücu edilebileceği kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 60,70 TL harcın istek halinde davalı … İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.