YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 01.03.2016 Esas: 2015 / 29201 Karar: 2016 / 5734

Tehiri İcra Kararı İçin Verilen Teminat Mektubu veya Nakdi Teminat Dosya Alacağını Tüm Fer’ileri ile Birlikte Karşılamakta ise Mevcut Hacizler Aşkın Hale Gelmiş Olur.

Özet:

Alacaklı, icra müdürünün hacizleri kaldırma işleminin iptalini ve hacizlerin yeniden konulmasını talep etmiştir. İtirazın iptaline dair ilamın tehiri icra istemli olarak temyiz edildiği, icra dosyasına süresiz kesin teminat mektubu sunulduğu, icra müdürünün bu nedenle hacizlerin fekkine karar verdiği dosya kapsamı ile sabittir. Tehiri icra kararı için verilen teminat mektubu veya nakdi teminat dosya alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılamakta ise mevcut hacizler aşkın hale gelmiş olur. Açıklanan nedenlerle, teminatın dosya alacağının tamamını karşılayıp karşılamadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu şirketin, itirazın iptaline dair ilamı tehiri icra istemli olarak temyiz ederek, icra dosyasına süresiz kesin teminat mektubu sunduğu icra müdürünün bu nedenle hacizlerin fekkine karar verdiği, alacaklının ise mahkemeye başvurarak, icra müdürünün hacizleri kaldırma işleminin iptalini ve hacizlerin yeniden konulmasını talep ettiği, mahkemece şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

Somut olayda, alacaklı tarafından genel haciz yoluyla yapılan ilamsız icra takibinin borçlunun itirazı üzerine takibin durduğu, alacaklının itirazın iptali isteminin, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/593 Esas, 2015/435 Karar sayılı 29.05.2015 tarihli kararı ile kabul edilerek, itirazın kısmen iptaline karar verildiği, alacaklının icra dairesine ilamı ibraz ederek haciz talebi üzerine, icra müdürlüğünce hacizler uygulandığı, borçlunun ise icra müdürlüğüne dosya borcuna karşılık 01.07.2015 tarihli süresiz kesin teminat mektubu sunduğu ve icra müdürlüğünce borçluya mehil vesikası verdiği görülmüştür.

İİK’nun 36. maddesi gereğince; ilâmı temyiz eden borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için Yargıtay’dan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.

Yargıtay’dan tehiri icra kararı alabilmek üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesi İİK’nun 85/son maddesiyle de bağdaşmayacaktır.

O halde mahkemece borçlu tarafından mehil vesikası alınması sırasında yatırılan teminatın o tarih itibariyle dosya alacağının tamamını karşılayıp karşılamadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar vermek gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçeyle şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.