YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 03.03.2005 Esas: 2004 / 10966 Karar: 2005 / 1709

Temerrüt Nedeniyle Tahliye – İhtarlı Ödeme Emrindeki Kira Alacağı Dışındaki Fer’i Alacakların Ödenmemesi veya Geç Ödenmesi Temerrüt Oluşturmaz.

Özet:

Dava, itirazın kaldırılması ve tahliye talebine ilişkindir. Kira sözleşmesinde kira paralarının geç ödenmesi halinde aylık % 10 gecikme faizi ödenmesi kararlaştırılmıştır. Davalı yasal süre içinde asıl alacak olan kira parasını icra dosyasına yatırmıştır. Kira parası dışında diğer fer’ilerin yatırılmaması veya geç yatırılması temerrüt oluşturmaz. Bu durumda tahliye isteminin reddi gerekir.

İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar borçlu tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Mahkemece davalının temyizi üzerine kararın kesin olduğundan bahisle 15.10.204 tarihli karar ile temyiz isteminin reddine karar verilmiş ise de İ.İ.K.’nun 363. maddesine göre Yargıtay yolu açık olduğundan mahkemenin 15.10.2004 tarihli ve 2004/478-438 karar nolu kararının kaldırılmasına karar verildi. Gereği düşünüldü:

1- Davalı borçlunun aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,

2- Tahliyeye yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Davacı alacaklı, borçlu hakkında kira alacağı nedeniyle tahliye istekli olarak başlatmış olduğu icra takibine vaki itiraz üzerine icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkemece itirazın kaldırılmasına, tahliyeye ve tazminata karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Takibe dayanak yapılan ve karara esas alınan 01.01.2000 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin özel şartlar bölümünün 3. maddesinde kira parasının geç ödenmesi halinde aylık % 10 gecikme faizi ödenmesi kararlaştırılmıştır. Ödeme emrinin davalı borçluya 17.05.2004 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine borçlu 25.05.2004 tarihinde 750.000.000.-TL kira alacağı dahil olmak üzere 860.000.000.-TL’sını icra dosyasına yatırmıştır. Böylece asıl alacak olan kira parası yasal sürede yatırılmış olmaktadır. Kira parası dışında kalan diğer ferilerin yatırılmaması veya geç yatırılması temerrüde esas alınamaz ve tahliye sebebi olamaz. Bu durumda temerrüt oluşmadığına göre kararın tahliyeye ilişkin bölümünün bozulması gerekmiştir.

Karar bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın tahliyeye yönelik olarak BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 03.03.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.