YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 25.12.2017 Esas: 2016/25109 Karar: 2017/16127

Teminat Senedi – İspat Koşulu – Senedi Ciro Yoluyla Devralan İyi Niyetli Üçüncü Şahıs

Özet :

Bir senedin teminat senedi olduğu, üzerine yazılmak suretiyle ya da yazılı bir belgeyle ispatlanabilir. Senet üzerine yazılmamış ise senet borçlusu ile senet alacaklısı arasındaki teminat ilişkisi, senedi ciro yoluyla devralan üçüncü kişiye karşı ileri sürülemez.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY  KARARI

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlu keşidecinin icra mahkemesine başvurusunda, lehtar ile aralarında menfi tespit davası sonucu borçlu olmadığının tespitine ilişkin ilamın olduğunu bu çeke ilişkin borçlu bulunmadığını ve takibin iptalini talep ettiği, mahkemece davalı alacaklı hamilin davaya cevap dilekçesinde takip konusu çekin teminat karşılığı verildiğini kabul beyanı esas alınarak davanın kabulüne ve takibin davacı yönünden iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

Takip dayanağı çekin incelenmesinde; 13.06.2015 keşide tarihli 35.000 tl bedelli keşidecisinin davacı …, lehtarının borçlu …, lehtarın cirosu ile çeki alan …İnşaat Turizm tekstil gıda Petrol Tar. İth. İtr. Tic .Ltd .Şti ye ciro edildiği, bu ciranta tarafından beyaz ciro ile davalı alacaklı … Bankası A.Ş. ye ciro edilmiş olduğu, çek üzerinde teminat ibaresinin bulunmadığı görülmüştür.

Takip dayanağı senedin teminat senedi olduğunun, hangi ilişkinin teminatı olduğu senet üzerine yazılmak suretiyle ya da yazılı bir belge ile ispatlanması gerekir (HGK’nun 14.03.2001 tarih, 2001/12-233 E, 2001/257 K. sayılı ve 20.06.2001 tarih, 2001/12-496 . sayılı kararları).
Davalı …. tarafından mahkemeye verilen cevap dilekçesinde; takip konusu çeki kendisine ciro yapan … İnşaat Turizm tekstil gıda Petrol Tar. İth. İtr. Tic .Ltd .Şti ile aralarındaki kredi sözleşmesi sebebiyle, bu kredi borcuna istinaden alacaklı bankaya teminat olarak verildiği belirtilmiştir. Her ne kadar alacaklının beyanında, takibe dayanak çekin teminat amacıyla verildiğine ilişkin olarak atıf yapıldığı görülmüş ise de; anılan kredi sözleşmesi takip alacaklısı …ile diğer borçlu … İnşaat Turizm Tekstil Gıda Ltd. Şti. arasındaki teminat ilişkisini düzenlemiş olup, itiraz eden borçlu … açısından çekin teminat amaçlı verildiğine ilişkin bir kayıt yoktur. Bu durumda, borçlu keşideci, alacaklı ile diğer takip borçlusu arasındaki teminat ilişkisini, çeki ciro yoluyla devralan yetkili hamile (takip alacaklısına) karşı ileri süremez.

O halde mahkemece, borçlunun itirazının reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.