YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 15.02.2018 Esas: 2018/656 Karar: 2018/1384

Teminat Senedi – İspat Koşulu – Yazılı Delil

Özet :

Senedin hangi ilişkinin teminatı olduğunun yazılı belge ile kanıtlanabileceği yerleşik Yargıtay uygulamasıdır.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlular … ve … tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY  KARARI

Takip konusu senedin kambiyo vasfına yönelik sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından başlatılan bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, borçluların diğer şikayetleri yanında, senedin alacaklı ile aralarında bulunan genel kredi sözleşmesinin teminatı olarak verildiğini ileri sürerek borca itiraz ettikleri; mahkemece itirazın reddine karar verildiği görülmektedir.

Takibe konu bononun tanzim tarihi itibariyle uygulanması gereken 6762 sayılı TTK’nın 688.maddesinin 2.fıkrasına göre bononun, kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadi unsurunu taşıması zorunludur. Bu niteliği haiz olmayan bono, kambiyo senedi vasfında kabul edilemez.

HGK’nun 14.3.2001 tarih, 2001/12-233 sayılı ve 20.6.2001 tarih, 2001/112-496 sayılı kararlarında da benimsendiği üzere, dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. Bunun için de, belgede İİK’nun 169/a maddesi uyarınca takip dayanağı senede atıf yapılması zorunludur.

Borçlu tarafından delil olarak alacaklı ile aralarında bulunan genel kredi sözleşmesine dayanıldığına göre, mahkemece tarafların beyan ve belgeleri sorularak, borçluya itirazlarını ispat, alacaklıya ise bu hususta savunma hakkı tanınarak tarafların delilleri toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlular … ve …’in temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.02.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.