YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 02.05.2018 Esas: 2018/2543 Karar: 2018/4035

Teminat Senedi – Kayıtsız Şartsız Borç İkrarı İçermeyen Senet

Özet :

Senedin arka yüzüne “Teminat için verilmiştir. Satışı yapılan dairenin borçlarıyla birlikte bir yıl içinde devriyle birlikte geçerliliği yoktur.” Şeklindeki ibareye göre senedin teminat senedi olduğu kabul edilmeli ve uyuşmazlığın yargılamayı gerektirdiği sonucuna varılmalıdır.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY  KARARI

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bir adet senede dayalı olarak genel haciz yolu ile ilamsız takip başlatıldığı, borçlunun süresi içerisinde icra dairesine müracaat ederek borca itiraz etmesi üzerine takibin durduğu, alacaklının itirazının kaldırılması talebi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece talebin kabulü ile itirazın kaldırılmasına ve alacaklı lehine % 20 tazminata hükmedildiği görülmektedir.

İİK.nun 68. maddesine göre, talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Somut olayda, alacaklı tarafından takibe dayanak yapılan belgenin arka yüzünün incelenmesinde; “Bu senet teminat için verilmiştir. Satışı yapılan dairenin borçları ile birlikte bir yıl sonra devriyle birlikte hiçbir geçerliliği yoktur.” şeklinde ibarenin bulunduğu anlaşılmıştır. Takip konusu senedin arkasında yazılı yukarıda belirtilen ifade ve senedin tahsilinin devredilmemesi şartına bağlandığı dolayısıyla kayıtsız şartsız borç ikrarını içermediği anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, senette yazılı bulunan alacağın varlığının ve ne kadar miktar tahsil edileceğinin yargılamayı gerektirmesi nedeni ile itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.