YARGITAY 15.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 05.02.2019 Esas: 2018/3505 Karar: 2019/439

Ticari Alacak – Ayıplı Mal – Bedelde İndirim

Özet:

Asıl ve birleşen dava eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, asıl dava sözleşmede kararlaştırılan bedelden ödenmeyen kısımla ilgili borçlu bulunulmadığının tespiti, birleşen dava ise iş bedelinin ödenmeyen kısmının tahsili için yapılan ilamsız icra takibine itirazın iptali ve takibin devamı istemine ilişkindir. Mahkemece yüklenici tarafından üretilip teslim edilen tüm kumaşların ayıplı olduğunun, bu hususta ispat külfeti kendisine düşen asıl dosya davacısı iş sahibince ispat edilemediği, sadece iade edilen bluzlardan 1251 adedinde kumaş ayıbının bulunduğu kanıtlandığından, hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan kumaşı ayıplı olan 1251 adet bluzdaki ayıplı kumaşın metrekare miktarı ile bu miktardaki kumaşın eserin reddini gerektirmeyip, ancak bedelde indirimi gerektirecek nitelikte ayıplı üretilmiş olması nedeniyle bedelden tenzili gereken miktar konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp asıl ve birleşen davada sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken taraflar arasında sözleşme konusu olmayan bluzların değeri üzerinden hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın sonuçlandırılması doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür. 

Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Asıl ve birleşen dava eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, asıl dava sözleşmede kararlaştırılan bedelden ödenmeyen kısımla ilgili borçlu bulunulmadığının tespiti, birleşen dava ise iş bedelinin ödenmeyen kısmının tahsili için yapılan ilamsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. Mahkemece asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Davacı-birleşen dosya davalısı iş sahibi, davalı-birleşen dosya davacısı yüklenici olup, taraflar arasında yazılı sözleşme bulunmamakla birlikte yüklenici tarafından sipariş üzerine kumaş üretim ve teslimi konusunda eser sözleşmesi ilişkisi kurulduğu anlaşılmaktadır.

İş sahibinin savunması, yapılan yazışma ve e-mailler, tanık beyanları, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı ile yüklenici tarafından kumaşların üretilerek iş sahibine teslim edildiği iş sahibince kumaşlarda tespit edilen ayıplarla ilgili süresi içerisinde ayıp ihbarında bulunulduğu ve yükleniciden ayıplarının giderilmesinin istendiği ve dava dışı alıcının talebi ile bluzların dikilerek yurtdışındaki müşterisine gönderildiği, yabancı firmanın 2502 adet bluzu ayıplı olduğu iddiası ile iade ettiği, yaptırılan bilirkişi incelemesine göre bluzlardan 1251 adedinde kumaş hatasının olduğu, kumaşın ayıplı imâl edilmiş olup açık ayıp niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Yaptırılan bilirkişi incelemesi ve hükme esas alınan bilirkişi raporundan 1251 adet bluzdaki kumaş ayıplarının eserin reddini gerektirecek nitelikte olmayıp bedel indirimini gerektirdiği anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki eser sözleşmesinin kumaş üretimi ve teslimine ilişkin olduğu ve incelenen 2502 adet bluzdan 1251 adedinde kumaş ayıbı bulunduğu saptandığından, bedelden indirim gereken miktarın kumaş ayıbı olduğu belirlenen 1251 adet bluzda kullanılan kumaşla sınırlı olarak yapılması gerekir. İncelenen diğer 1251 adet bluzda kumaş ayıbı söz konusu olmayıp kesim-dikim ayıpları olduğu ve kesim-dikim işini yapan iş sahibi olduğundan bu ayıplardan yüklenicinin sorumlu tutulması mümkün değildir.

Bu durumda mahkemece yüklenici tarafından üretilip teslim edilen tüm kumaşların ayıplı olduğunun, bu hususta ispat külfeti kendisine düşen asıl dosya davacısı iş sahibince ispat edilemediği, sadece iade edilen bluzlardan 1251 adedinde kumaş ayıbının bulunduğu kanıtlandığından, hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan kumaşı ayıplı olan 1251 adet bluzdaki ayıplı kumaşın metrekare miktarı ile bu miktardaki kumaşın eserin reddini gerektirmeyip, ancak bedelde indirimi gerektirecek nitelikte ayıplı üretilmiş olması nedeniyle bedelden tenzili gereken miktar konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp asıl ve birleşen davada sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken taraflar arasında sözleşme konusu olmayan bluzların değeri üzerinden hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın sonuçlandırılması doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle tarafların diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulüyle hükmün taraflar yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz eden taraflara geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 05.02.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.